• cpbaner

Önümler

FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar (B görnüşi)

Gysga düşündiriş:

1. nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply gurşawda we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

2. Energiýany tygşytlaýan abatlaýyş taslamasyny yşyklandyrmak we kyn ýerleri çalyşmak üçin amatly;

3. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

4. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synp

5. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

6. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly;

7. -40 above-dan ýokary pes temperatura gurşawy üçin amatly.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan;

2. Radiator ýokary ýylylyk geçirijiligi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen dartylýan alýumin garyndy materialyndan uzalýar;

3. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin islege bagly ýaý ýa-da köçe lampasynyň birikdiriji ýeňi saýlanyp bilner, düýpli abatlamak we kämilleşdirmek has aňsat.

4. Köçe çyrasynyň dizaýny şäheriň esasy ýolunyň iki zolagyna laýyklykda, uly yşyklandyryş meýdançasy we birmeňzeş yşyklandyryş bilen bezelendir;

5. Partlama garşy we gaplanan birleşdirilen partlama garşy gurluş, partlama garşy ajaýyp öndürijilik we elektrik öndürijiligi;

6. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler;

7. Temperaturaly aýnanyň aç-açan örtügi, atomlaşdyrylan ýalpyldawuk dizaýn, ýokary energiýa täsirine çydap biler, ýylylygyň birleşmegine garşy, 90% -e çenli ýeňil geçirişe garşy durup biler;

8. Öňdebaryjy tok güýji tehnologiýasy, giň tokly giriş, hemişelik tok, açyk zynjyrdan goramak, gysga utgaşma goragy, ulalmagy goramak we beýleki funksiýalar bilen;

9. Birnäçe halkara markaly LED modullary, professional optiki programma üpjünçiligi tarapyndan döredilen ikinji derejeli optiki paýlaýyş ulgamy, birmeňzeş we ýumşak yşyk, ýagtylyk effekti ≥120lm / w, ýokary reňkli öwüşgin, uzak ömür, ýaşyl we daşky gurşawy goramak;

10. highokary goragly we çygly ýerlerde kadaly uzak möhletli işlemegi üpjün etmek üçin ösen möhürleme tehnologiýasy;

11. Talap edilişine görä yşyklandyryş burçuny sazlaýan özboluşly kysmat sazlaýyş mehanizmi.

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Model spesifikasiýalarynyň manysynda düzgünlere laýyklykda ýeke-ýekeden saýlaň we model spesifikasiýasynyň manysyndan soň partlama garşy bellik goşuň.Specificörite şekil: “önümiň modeli - spesifikasiýa kody + partlama garşy bellik + sargyt mukdary”.Mysal üçin, partlamadan goraýan LED suw çyrasy 100W, kysmatly we 20 toplum gerek.Modeliň belgisi: “Model: FCT93-spesifikasiýa: 100BFB + Ex d mb IIC T6 Gb + 20."

2. Saýlanan gurnama formasy we esbaplary üçin P431 ~ P440 serediň.

3. Aýratyn zerurlyklar bar bolsa, tertipde görkezmegiňizi haýyş edýäris.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BAD63-A series Explosion-proof high efficiency and energy saving LED lamp

   BAD63-Partlama partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.2. Köp boşluk gurluşynyň patentlenen dizaýny, elektrik üpjünçiligi kamerasy, ýagtylyk çeşmesi boşlugy we her boşlukdan garaşsyz üç sany boşluk.3. Borosilikat aýnanyň aç-açan örtügini ýa-da polikarbonat açyk örtügini ulanmak, partlama garşy we elektrik öndürijiligi we ygtybarly.4. Poslamaýan poladyň ýokary poslama garşylygy.5. Aç-açan kow ...

  • IW5130/LT series Miniature explosion-proof headlights

   IW5130 / LT seriýasy Miniatýura partlama garşy kelle ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Howpsuz partlama garşy: Içerki howpsuz partlama garşy lampalar, her dürli ýangyjy we partlaýjy ýerleri howpsuz ulanmak üçin amatly;2. Netijeli we ygtybarly: Gaty ýagtylyksyz tehniki hyzmat etmezden LED yşyk çeşmesi, ýokary ýagtylyk netijeliligi, ömri 100,000 sagada çenli.Batareýa içerki howpsuz, ýokary energiýaly polimer litiý batareýasynyň täze neslini, howpsuzlygy, daşky gurşawyň hapalanmagyny ulanýar;3. Çeýe we amatly: adamyň kellä geýilýän dizaýny, kellä geýilýän ýumşak, uçýan ...

  • ABSg series Explosion-proof tank inspection lamp

   ABSg seriýasy Partlama garşy tank barlag çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag alýumin garyndysyndan ýasalýar.Highokary kuwwatly, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary poslama garşy we owadan görnüşe eýe bolan ýokary tizlikde atylandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.2. Berkidilen aýna örtüginiň uly geçirijiligi bar.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.3. Üns merkezinde elektron sazlaýjy bar ...

  • FCT93 series Explosion-proof LED Lights

   FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik pürküji, owadan görnüşi 2. lampörite lampa kysymynyň ýa-da birleşdiriji ýeňiň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryna uýgunlaşmak, has amatly tehniki hyzmat we kämilleşdirmek üçin çyralar, çyralar ýa-da lampalar.3. Şäher magistral roa laýyklykda köçe yşyk dizaýny ...

  • BS52 series Portable explosion-proof searchlight

   BS52 seriýasy Göçme partlama garşy gözleg çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1.Highokary gatylygy bilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.çäge partlaýan ýer, owadan görnüşe eýe.2.Specialörite lampa, uzak ömür, az sarp etmek, energiýany tygşytlamak we ýokary netijelilik, ýygnamak yşyklary ýumşakdyr (wakanyň bolan ýerinde surata düşürmek, bellikler, barmak yzlary, suratlar we ş.m.) ýol hadysalary we jenaýat derňewi üçin ulanylyp bilner), ýagty akym, 1200 lýumen, uçuş aralygy 600m, iş wagtyny 8 sagat dowam etdiriň, ýagty akym 600 lýumen işleýän bolsaňyz, işiňizi dowam etdiriň ...

  • FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fire emergency signs lamps / dyD-B explosion-proof lights

   FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyn gyssagly alamatlar çyrasy ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki pürküjiniň üstü.2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED yşyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna netijeli laýyk gelmek 3. Içerki abatlaýyşsyz Ni-MH batareýa paketi, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, güýji şowsuzlyk 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny bilen ...