• jion

Bize goşul

Zehin strategiýasy

Kompaniýanyň açyk iş mehanizmi we aç-açanlyk we zehinlere hormat daşary ýurtlarda köp adamy özüne çekdi,

“Fortune 500” kompaniýalarynyň we görnükli içerki kompaniýalaryň iň zehinleri.

Kompaniýanyň üznüksiz we çalt ösmegi zehinlere üznüksiz isleg döretdi

Ine, karýera we arzuwlara ýetip boljak ajaýyp platforma!

vd
tjy

Işgärler syýasaty

● Aýlyk we ýeňillikler:
Senagatda we sebitde bäsdeşlik ukyby bilen ajaýyp zehinler diňe bir karýerasynda üstünlik gazanmak duýgusyny gazanman, eýsem ýeňilliklerden hem peýdaly girdeji gazanýarlar.Häzirki wagtda kompaniýa işgärler üçin ätiýaçlandyryşyň bäş görnüşini hödürleýär: iş şikeslerini ätiýaçlandyryş, enelik ätiýaçlandyryşy, işsizlik ätiýaçlandyryşy, ätiýaçlandyryş ätiýaçlandyryşy we lukmançylyk ätiýaçlandyryşy

● Mahabat:
Kompaniýa "adalatly, adalatly we açyk" bäsdeşlik gurşawyny goldaýar we Guanshengiň her bir işgäri üçin durnukly ösüş üçin ýer döretmäge çalyşýar;

Ass Baha bermek:
Netijeli höweslendiriş bahalandyryş ulgamy el-ele bermek, kämillige ymtylmak we ajaýyp öndürijiligi bolan işgärlere uzak möhletleýin karýerany ösdürmek üçin mümkinçilikleri öwmek, sylaglamak we mümkinçilikler bermek arkaly netijeleri paýlaşmak maksadyna ýetýär.

● Okuw:
Kompaniýa zehinleri yzygiderli tanyşdyrýar we taýýarlaýar, işewürlik, başarnyk we dolandyryş üçin karýerany ösdürmegiň giňişligini üpjün edýär, yzygiderli we doly içerki okuw we daşarky okuw meýilnamalaryna eýe, her bir işgäriň ösmegi we ösmegi üçin mümkinçilikler we gurşaw üpjün edýär, şeýlelik bilen täsirli döredýär. , Güýçli we durnukly işçi güýji.