• cpbaner

Önümler

FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyna gyssagly çyralar / dyD-B partlama garşy çyralar

Gysga düşündiriş:

1. Nebit çykarmakda, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, harby we beýleki howply ýerlerde ygtybarly çykyş, ulanmak üçin ewakuasiýa görkezmeleri hökmünde giňden ulanylýar;

2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

6. -40-dan ýokary temperatura gurşawy üçin amatly.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki spreýiň üstü.

2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED ýagtylyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär

3. Gurlan tehniki hyzmatdan boş Ni-MH batareýa toplumy, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, elektrik togunyň kesilmegi 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.

4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny, artykmaç zarýaddan goramak, gysga utgaşmany goramak, akymdan goramak we beýleki gorag funksiýalary bilen öndürijiligiň ulanylmagyny netijeli üpjün ediň.

5. Aýlyk barlag, aýda bir gezek awtomatiki zarýad bermek, 120-ni saklamak üçin gyssagly ýagdaý, esasy güýç ýagdaýyny awtomatiki dikeltmek.

6. annualyllyk gözden geçiriş funksiýasy bilen, her ýyl esasy elektrik ýagdaýyndan awtomatiki usulda gyssagly iş we üznüksiz akym ýagdaýyna awtomatiki usulda geçirilýär we soňra esasy güýjüň ýagdaýyny dikeltmek, esasy ýagdaýy awtomatiki dikeltmek.

7. Dizaýnyň gurluşynyň ýokary goragy, gowy gorag öndürijiligini gazanmak üçin garrylyga garşy silikon rezin möhürleýji gapyň konfigurasiýasy.

8. Lightagtylyk görnüşi, ýagny adaty yşyklandyryş we adatdan daşary yşyklandyryş adaty elektrik üpjünçiliginde görkezilýär, adatdan daşary ýagdaýa awtomatiki geçmek, batareýanyň gyssagly çykmagy, gyssagly wagt 90 minutdan az bolmaly däldir.

9. Ekranyň panelini ewakuasiýa alamatlarynyň saýlamak üçin dürli nagyşlary bar, ulanyjynyň talaplaryna görä düzülip bilner.

10. exposedhli açyk berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.

11. Polat ýa-da kabel simleri bolup biler.

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

Yzygiderli saýlamak üçin modeliň manysynyň düzgünlerine laýyk geliň we modeliň manysynyň arkasyna Ex-mark goşulmalydyr.Şablon aşakdaky ýaly: önümiň modelini görkezmek üçin kod + Ex-mark. Mysal üçin, partlama garşy çyralaryň zerurlygy, 20 sany, önümiň modeli: dyD-B + Ex e ib q IIC T6 Gb +20。

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • FC-ZFZD-E6W-CBB-J Fire Emergency Lighting / CBB-6J Series Explosion-proof Emergency Light

   FC-ZFZD-E6W-CBB-J Fireangyn gyssagly yşyklandyryş / CBB ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Partlamadan goraýan gaz we tozan gurşawynyň degişli derejesinde partlama garşy "Gumdan doldurylan toplumyň partlama garşy howpsuzlygy" ýa-da "tozan partlama garşy" görnüşi bar.2. Alýuminiý örtükli gabyk, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.3. lowokary ýagtylykly LED yşyk tagtasyny ulanmak, az güýji sarp etmek, uzak ömri, tehniki hyzmat etmezden artykmaçlyklary.4. Gurlan tehniki hyzmatdan Ni-MH batareýa toplumy, n ...