• cpbaner

Önümler

BS52 seriýasy Göçme partlama garşy gözleg çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Nebiti gözlemekde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde gözleg we ykjam yşyklandyryş maksatly giňden ulanylýar;

2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. highokary goragy, çyglylygy we poslaýjy gazlary talap edýän ýerler üçin amatlydyr.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1.Highokary gatylygy bilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.çäge partlaýan ýer, owadan görnüşe eýe.

2.Specialörite lampa, uzak ömür, az sarp etmek, energiýany tygşytlamak we ýokary netijelilik, ýygnamak yşyklary ýumşakdyr (wakanyň bolan ýerinde surata düşürmek, bellikler, barmak yzlary, suratlar we ş.m.) ýol hadysalary we jenaýat derňewi üçin ulanylyp bilner), ýagty akym, 1200 lýumen, uçuş aralygy 600m, iş wagtyny 8 sagat dowam etdiriň, ýagty akym 600 lýumen bolsa, 12 sagadyň dowamynda iş wagtyny dowam etdiriň.

3. Impuls sazlaýjy tehniki saýlap bolýar;

4.Memoryatlamaýan daşky gurşawy goraýan batareýalary, uly kuwwatlylygy, hapalanmazlygy, zarýad beriş we zarýad beriş ukyby gaty gowy, öz-özüni peseltmek derejesi;

5.Pes woltly goraýjy we ýalňyşlyga garşy enjamlar bilen, adaty ulanylmazdan soň awtomatiki usulda gulplanmasa, wyklýuçatel gulplanyp bilner;

6.Carryeňil götermek aňsat, el bilen göterip bolýar, egin we ş.m. gowy suw geçirmeýän, tozana garşy funksiýa bar.

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Modeliň yzygiderli saýlamak düzgünlerine laýyk geliň we modeliň manysyna Ex-mark goşulmalydyr.Şablon aşakdaky ýaly: önümiň modeliniň manysy üçin kod + Ex-mark.Mysal üçin, ýangyna garşy çyra gerek.Şolara görä, modeliň manysy BS52 + ExdⅡCT6 Gb + 20.

2. Käbir aýratyn talaplar bar bolsa, sargyt hökmünde görkezilmelidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • AD62 series Explosion-proof lamp

   AD62 seriýasy Partlama garşy lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Plastiki poroşokyň berk ýelmeşmesi we poslama garşy ajaýyp öndürijiligi bar.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. Çyra jaýy ýokary geçirijilikli we ýokary energiýa zarbasyna garşy ýokary borosilikat aýnadan ýasalýar. Bu & # ...

  • FCD63 series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lights (smart dimming)

   FCD63 seriýasy Partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. Akylly garalmak funksiýasy bilen, adam bedeniniň gözegçilik astynda hereket edeninden soň adam bedeniniň kesgitlenen ýagtylyga görä hereket edýändigini duýup biler.3. Partlaýjy gaz we ýangyjy tozan gurşawy üçin amatly, ýangyna garşy üç boşlukly birleşýän gurluş, partlama garşy we fotometrik öndürijilikde ajaýyp.4. Doklar ...

  • FCF98(T, L) series Explosion-proof flood (cast, street) LED lamp

   FCF98 (T, L) seriýasy Partlama garşy suw joşmasy (guýma, ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Gabyk 7,5% -den az magniý we titaniumy öz içine alýan ýokary güýçli alýumin garyndysyndan ýasalyp, oňat täsir garşylygyna we 7J-den az täsirine çydap bilýär.2. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.3. Halkara markaly LED yşyk çeşmesi, bir taraplaýyn yşyk, ýumşak çyra, uzak ömür, ýaşyl daşky gurşawy goramak, LED obýektiw, ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyş tehnologiýasy, şöhläniň paýlanyşy, birmeňzeş ...

  • BAL series Explosion-proof ballast

   BAL seriýasy Partlama garşy balast

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndy gabygyny, guýma guýulýan, ýüzüne sepilen, owadan görnüşi ýa-da poslamaýan polatdan, polatdan ýasalan ýer bilen kebşirläň;2. Polat turba ýa-da kabel simleri;3. Kompensator talap edilişi ýaly enjamlaşdyrylyp bilner.Esasy Tehniki Parametrler Sargyt Belligi 1. Modeliň yzygiderli saýlamak düzgünlerine laýyk gelýär we modeliň aňyrsynda Ex-mark goşulmaly.Şablon aşakdaky ýaly: önüm modeliniň manysy üçin kod + Ex-mark. Mysal üçin, w ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lamp (platform light)

   BAD63-A seriýaly partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. Patentlenen köp boşluk gurluşy, güýç boşlugy, ýagtylyk çeşmesi we sim boşlugy Bedenler garaşsyz.3. borokary borosilikat temperaturaly aýna aç-açan örtügi, aç-açan örtük atomizasiýasyna garşy dizaýny kabul ediň, ýokary energiýa täsirine, ýylylygyň birleşmegine we ýagtylygyň 90% -e çenli çydap bilýär.4. Poslamaýan polatdan ýokary berkidiji berkidijiler ...

  • FC-ZFZD-E6W-CBB-J Fire Emergency Lighting / CBB-6J Series Explosion-proof Emergency Light

   FC-ZFZD-E6W-CBB-J Fireangyn gyssagly yşyklandyryş / CBB ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Partlamadan goraýan gaz we tozan gurşawynyň degişli derejesinde partlama garşy "Gumdan doldurylan toplumyň partlama garşy howpsuzlygy" ýa-da "tozan partlama garşy" görnüşi bar.2. Alýuminiý örtükli gabyk, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.3. lowokary ýagtylykly LED yşyk tagtasyny ulanmak, az güýji sarp etmek, uzak ömri, tehniki hyzmat etmezden artykmaçlyklary.4. Gurlan tehniki hyzmatdan Ni-MH batareýa toplumy, n ...