• cpbaner

Önümler

FCD63 seriýasy Partlama garşy ýokary öndürijilikli energiýa tygşytlaýjy yşyk çyralary (akylly garamak)

Gysga düşündiriş:

1. Nebit gözlemek, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, harby senagat, deňizdäki nebit platformalary, nebit tankerleri we umumy yşyklandyryş we işlemek üçin beýleki ýerlerde howply şertlerde giňden ulanylýar;

2. Energiýany tygşytlaýan täzeleniş taslamalaryna we tehniki hyzmat etmek we çalyşmak kyn bolan ýerleri yşyklandyrmak üçin ulanylýar;

3. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

4. IIA, IIB, IIC partlaýjy gaz gurşawyna degişlidir;

5. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

6. protectionokary gorag talaplary we çyglylygy bolan ýerlere degişlidir;

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.

2. Akylly garalmak funksiýasy bilen, adam bedeniniň gözegçilik astynda hereket edeninden soň adam bedeniniň kesgitlenen ýagtylyga görä hereket edýändigini duýup biler.

3. Partlaýjy gaz we ýangyjy tozan gurşawy üçin amatly, ýangyna garşy üç boşlukly birleşýän gurluş, partlama garşy we fotometrik öndürijilikde ajaýyp.

4. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.

5. Temperaturaly aýna açyk örtük.Energyokary energiýa täsirine, ýylylygyň birleşmegine, ýeňil geçirişine 90% -e çydap bilýän atomlaşdyrylan şöhle garşy dizaýn.

6. Ösen sürüjiniň kuwwat tehnologiýasy, giň tokly giriş, hemişelik tok, açyk zynjyry goramak, gysga utgaşmany goramak, ulalmagy goramak we ş.m.

7. Birnäçe halkara marka LED modullary, professional optiki programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen ikinji derejeli optiki paýlaýyş ulgamy, ýagtylyk hatda ýumşak, ýagtylyk effekti ≥120lm / w, reňk öwüşgini ýokary, ömri uzyn we daşky gurşaw ýaşyl.

8. Açyk ýylylygy bölüp çykarýan howa kanaly, çyranyň hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin ýagtylyk çeşmesini we elektrik üpjünçiliginiň ýylylygyny netijeli şöhlelendirýär.

9. Ösen möhürleme tehnologiýasy ýokary goragly, çygly ýerlerde uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.

10. Talap edilişi ýaly yşyklandyryş burçuny sazlaýan özboluşly dizaýn kysmy sazlaýyş mehanizmi.

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Model spesifikasiýalarynyň manysynda düzgünlere laýyklykda ýeke-ýekeden saýlaň we model spesifikasiýasynyň manysyndan soň partlama garşy bellik goşuň.Specificörite şekil: “önümiň modeli - spesifikasiýa kody + partlama garşy bellik + sargyt mukdary”.Mysal üçin, IIW suw çyrasy görnüşindäki yşyklandyryjy lampa 60W zerur bolsa, mukdary 20 toplum, buýruk: “Model: FCD63-spesifikasiýa: F60Z + Ex d IIC T6 Gb + 20 ″.

2. Saýlanan gurnama formasy we esbaplary üçin çyrany saýlamak gollanmasynda P431 ~ P440 serediň.

3. Aýratyn zerurlyklar bar bolsa, tertipde görkezmegiňizi haýyş edýäris.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • FCBJ series Explosion-proof acoustic-optic annunciator

   FCBJ seriýasy Partlama garşy akustiki-optiki annu ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Statik pürküji, owadan görnüşi bilen örtülen alýumin garyndy gabygy.2. Daşarky buzzer, gaty we uzak.3. Stroboskop bilen enjamlaşdyrylan, duýduryş çyrasyny uzak aralyga iberip biler.4. Içerki geçirijiler OT terminallary bilen sowuk basylýar we ýeň bilen izolýasiýa edilýär, terminallar bolsa elektrik öndürijiliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýörite anti-kafel pad bilen berkidilýär.5. Ⅰ aç-açan örtük gaty güýçli ...

  • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

   BHZD seriýasy Partlama garşy howa awiasiýasy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, gözellik ...

  • FCT93 series Explosion-proof LED lights (Type B)

   FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar (B görnüşi)

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan;2. Radiator ýokary ýylylyk geçirijiligi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen dartylýan alýumin garyndy materialyndan uzalýar;3. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin islege bagly ýaý ýa-da köçe lampasynyň birikdiriji ýeňi saýlanyp bilner, düýpli abatlamak we kämilleşdirmek has aňsat.4. Köçe çyrasynyň dizaýny iki zolaga görä düzülendir ...

  • BSD4 series Explosion-proof floodlight

   BSD4 seriýasy Partlama garşy suw joşmasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Kwadrat gabaw alýumin garyndysyndan ýasalýar.Highokary kuwwatly, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.2. Çyra jaýy ýokary geçirijilikli ýokary borosilikat aýnadan ýasalýar. Daşarky berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.3. Gorizontal gurnama ýa-da diwarly gurnama bolup biler.Sazlamak ...

  • FCF98(T, L) series Explosion-proof flood (cast, street) LED lamp

   FCF98 (T, L) seriýasy Partlama garşy suw joşmasy (guýma, ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Gabyk 7,5% -den az magniý we titaniumy öz içine alýan ýokary güýçli alýumin garyndysyndan ýasalyp, oňat täsir garşylygyna we 7J-den az täsirine çydap bilýär.2. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.3. Halkara markaly LED yşyk çeşmesi, bir taraplaýyn yşyk, ýumşak çyra, uzak ömür, ýaşyl daşky gurşawy goramak, LED obýektiw, ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyş tehnologiýasy, şöhläniň paýlanyşy, birmeňzeş ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lamp (ceiling lamp)

   BAD63-A seriýaly partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. highokary borosilikat temperaturaly aýna aç-açan örtügi, aç-açan örtük atomizasiýasyny we ýalpyldawuk dizaýny kabul edýär, ýokary energiýa täsirine çydap bilýär, ýylylygyň birleşmegine garşy durup bilýär we ýagtylygyň geçirijiligi 90% -e çenli.3. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.4. Ösen hereketlendiriji güýji tehnologiýasy, giň tokly giriş, hemişelik tok bilen ...