• tecimg

Tehniki

Amal akymy

1. Kompaniýanyň, guýma önümleriniň berkligini we hilini we köpçülikleýin üpjünçilik prosesiniň hilini üpjün etmek üçin uly göwrümli, içerki ösen guýma gaýtadan işleýän enjamlar bar.

2. Ösen we doly plastmassa gabygy we komponent sanjymlary we guýma enjamlary plastmassa partlama garşy elektrik enjamlarynyň we lampalaryň hilini üpjün edýär.

3. Ösen awtomatlaşdyrylan mehaniki gaýtadan işleýiş enjamlary we özbaşdak işlenip taýýarlanylýan enjamlar, partlama garşy elektrik önümleriniň gaýtadan işlenişiniň takyklygyny we partlama garşy parametrleriň talaplaryny üpjün edýär;ösen enjamlar we tehnologiýa önümçilik çykdajylaryny azaldyp, köpçülikleýin önümçiligiň hiline gözegçilik edip biler.

Ulanyjynyň görkezmesi

Partlama garşy bilim

01. Partlamadan goraýan alamatlaryň mysallary

Çykan wagty: 2021-08-19

02. Enjamlary goramagyň derejesi

Çykan wagty: 2021-08-19

03. Partlamaga garşy tehnologiýa esaslary

Çykan wagty: 2021-08-19

04. Partlama garşy elektrik enjamlarynyň görnüşleri

Çykan wagty: 2021-08-19

05. Howply ýerleriň bölünişi

Çykan wagty: 2021-08-19

Önümi gurnamak çyzgysy

01. Önümi gurnamak çyzgysy

Çykan wagty: 2021-08-19

Müşderi hyzmaty

Partlama garşy elektrik enjamlaryny ökde öndüriji hökmünde ulanyjylara hödürleýän önümlerimiz ulanyjylaryň talaplaryny doly kanagatlandyryp biler we degişli milli ülňüleri ýerine ýetirip biler.

Satylan önümleri ulanmak we gurnamak, hyzmat etmek we yzarlamak ýaly satuwdan soňky hyzmatlar biziň jogapkärçiligimizdir;şonuň üçin ulanyjylar üçin tehniki goldaw, hil yzarlamak we satuwdan soňky beýleki hyzmatlar üçin elimizden gelenini ederis.

hrth

Tehniki goldaw

“Feice” önümleriniň doly görnüşi, şol sanda önüm bilen maslahatlaşmak, önümi saýlamak we näsazlyklary düzetmek we ş.m. üçin tehniki goldaw beriň.

Işewür goldaw

Feice dilerlerine we müşderilerine kwalifikasiýa materiallary, telefon gözlegleri we önüm satyn almak bilen baglanyşykly maglumatlary beriň

Şikaýatlar we teklipler

Feice müşderileriň arz-şikaýatlarynyň we teklipleriniň ýygnalmagyna uly ähmiýet berýär we her bir müşderiniň arzasynyň we teklibiniň gowy çözülmegini üpjün etmek üçin tutuş prosesi ýazga almak we yzarlamak üçin aýratyn adam bolar.