• cpbaner

Önümler

FC-ZFZD-E6W-CBB-J Fireangyn gyssagly yşyklandyryş / CBB-6J seriýasy Partlama garşy gyssagly çyra

Gysga düşündiriş:

1. Nebit, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki howply ýerlerde gyssagly yşyklandyryş maksady bilen giňden ulanylýar;

2. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

3. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

4. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

6. -40-dan ýokary temperatura gurşawy üçin amatly.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Partlamadan goraýan görnüş, "Gumdan doldurylan toplumyň partlama garşy howpsuzlygy" ýa-da "tozan partlama garşy", şol bir wagtyň özünde partlama garşy gaz we tozan gurşawy bar.

2. Alýuminiý örtükli gabyk, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.

3. lowokary ýagtylykly LED yşyk tagtasyny ulanmak, az güýji sarp etmek, uzak ömri, tehniki hyzmat etmezden artykmaçlyklary.

4. Içinde tehniki hyzmat etmezden Ni-MH batareýa toplumy, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, elektrik togunyň kesilmegi 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.(120 minutlyk II görnüş)

5. Aýlyk gözleg funksiýasy bilen, aýda bir gezek awtomatiki çykaryş, 120S-ni saklamak, esasy güýç ýagdaýyny awtomatiki dikeltmek üçin gyssagly ýagdaý.

6. annualyllyk gözleg funksiýasy bilen, her ýyl esasy güýç ýagdaýyndan awtomatiki usulda gyssagly iş ýagdaýyna geçirilýär we çykaryşy bes etmegi, soňra bolsa esasy güýç ýagdaýyny dikeltmegi dowam etdiriň.

7. Gowy gorag öndürijiligini gazanmak üçin garrylyga garşy silikon kauçuk gap bilen enjamlaşdyrylan gurluş möhür dizaýnynyň ýokary goragy.

8. Gowy gorag öndürijiligini gazanmak üçin garrylyga garşy silikon kauçuk gap bilen enjamlaşdyrylan gurluş möhür dizaýnynyň ýokary goragy.

9. exposedhli açyk berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.

10. Polat ýa-da kabel simleri bolup biler.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

Yzygiderli saýlamak üçin modeliň manysynyň düzgünlerine laýyk geliň we modeliň manysynyň arkasyna Ex-mark goşulmalydyr.Şablon aşakdaky ýaly: önümiň modelini görkezmek üçin kod + Ex-mark. Mysal üçin, partlama garşy adatdan daşary yşyklandyryş zerurlygy, 20 sany, önümiň modeli: CBB-6J + Ex de ib q IIC T4 Gb +20 . • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fire emergency signs lamps / dyD-B explosion-proof lights

   FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyn gyssagly alamatlar çyrasy ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki pürküjiniň üstü.2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED yşyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna netijeli laýyk gelmek 3. Içerki abatlaýyşsyz Ni-MH batareýa paketi, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, güýji şowsuzlyk 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny bilen ...