• abbanner

Biz hakda

Lideriň çykyşy

 

 

 

Su ueduedi

“Feice Partlama garşy Elektrik Co., Ltd.” -iň başlygy.

Birnäçe ýyllap dowam eden agyr pioner tagallalary, “Fice” -ni ýaryşdan tapawutlandyrýan çuňňur maddy binýady we baý medeni mirasy döretdi.Bu ýerde, Feicer-iň ösüşine üns berýän we goldaw berýän müşderilere, dizaýn institutlaryna we hyzmatdaşlaryna tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn.

Üstünlige ymtylmak, Feýsiň partlama garşy elektrik önümçiligindäki täsin tejribesi.Telekeçilik isleglerimizi miras alarys we asyryň şöhratyny ýazarys!

thr

Partlama garşy elektrik energiýasy kärhanasy

“Feice Partlama garşy Elektrik Co., Ltd.” “Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň doglan ýeri”, Zhejiang, Jiaxing şäherinde ýerleşýär.Bu ýokary hilli "II synp" zawodynda partlama garşy elektrik önümlerini we yşyklandyryş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji we hyzmat üpjün ediji.Nebit, himiýa, tebigy gaz, deňiz platformalary, harby, ýangyn söndüriji, demir ýollar, portlar we beýleki ugurlarda önümler köp ýyl bäri bu pudakda ilkinji üçlügiň hataryna girýär.

Bu kompaniýa 1995-nji ýylda hasaba alnan maýasy 301,66 million RMB bilen esaslandyryldy we Wençhououdan Zhejiang welaýatynyň Jiaxing şäheriniň Nanhu etrabyna göçdi. 100,000 inedördül metre golaý häzirki zaman zawod binasy bar, 500-den gowrak işgäri, şol sanda 500-den gowrak işgäri 90 tehnik we ýyllyk satuwy 500 million ýuandan gowrak.

Kompaniýa IS09001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, ISO10012 ölçeg dolandyryş ulgamy we OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa dünýä bilen doly birleşdi we Europeanewropa Bileleşigi ATEX, halkara IECEx, Rus CU TR we beýleki halkara şahadatnamalaryny yzygiderli aldy.Hytaýda partlama garşy elektrik enjamlary birleşiginiň başlygynyň orunbasary we partlama garşy elektrik enjamlary milli standartlaşdyryş tehniki komitetiniň agzasy.

Kompaniýa döredilen gününden bäri 100-e golaý milli oýlap tapyş patentini we peýdaly model patent şahadatnamasyny alan, 20-den gowrak milli we senagat standartlaryny düzmäge gatnaşan we milli "ýokary tehnologiýaly kärhana" baýragyna eýe bolan birnäçe önüm we tehnologiýa bar. "2000-nji ýyldan bäri, Sinopec, PetroChina we CNOOC-ny uzak möhletli ýokary hilli üpjün ediji bolup durýar we Hytaýyň Jiuquan Sputnik Uçuryş merkezi, Hytaý Xihang Sputnik üçin partlama garşy elektrik enjamlaryny bellenen üpjünçi bolmak mertebesine eýe. Uçuryş merkezi we Hytaý Wenchang hemra uçuryş merkezi.

Kompaniýanyň medeniýeti

Üznüksiz gowulaşyň we pudakda meşhur marka gurmak üçin köp zähmet çekiň!

Üstünlik düşünjeden gelip çykýar.“Feace” dolandyryş topary “milli senagaty janlandyrmak, partlama garşy elektrik önümleriniň iň ýokary hilini we iň ýokary howpsuzlygyny gözlemek” işewürlik pelsepesine eýerýär.“Sosializasiýa, ylmy dolandyryş, pudaklary diwersifikasiýa etmek, dolandyryşyň globallaşmagy we markalaryň halkaralaşmagy” atly bir asyrlyk kärhananyň baş meýilnamasy öňe barýar.

jyt

Ösüş

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012-nji ýyl
 • 2011-nji ýyl
 • 2010-njy ýyl
 • 2009-njy ýyl
 • 2008-nji ýyl
 • 2006
 • 2005-nji ýyl
 • 2003
 • 2001-nji ýyl
 • 2000-nji ýyl
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 2020
  2020
   "Partlama garşy elektrik enjamlary we partlama garşy lampalar her ýyl öndürilýän akylly zawod gurmak" -y durmuşa geçirmek üçin 38 gektar ýer goşmak üçin 136 million ýuana maýa goýuň.Örän çeýe, şahsylaşdyrylan we maglumat esasly akylly önümçilik ulgamyny emele getiriň.Taslama, akylly önümçilige gönükdirilen we Senagat 4.0-ni durmuşa geçirýän milli “Made in China 2025” senagat goldaw syýasatyna laýyk gelýär.
 • 2019
  2019
   Governmenterli hökümetiň paý paýy reformasynyň talaplaryna jogap hökmünde kompaniýanyň ady resmi taýdan "Feice Partlama garşy Elektrik Co., Ltd." adyna üýtgedildi.
 • 2018
  2018
   17235.69 inedördül metr meýdanda partlama garşy elektrik enjamlary we yşyklandyryş akylly gaýtadan işlemek we gurnama ussahanalary 20 million ýuana maýa goýuldy.Şereketiň zawod binalarynyň umumy gurluşyk meýdany 63,604,26 inedördül metre ýetdi.Bu ýyl kompaniýa Zhejiang derejesindäki ýokary tehnologiýaly gözleg we ösüş üçin ýüz tutdy.Merkez ykrar edildi we tassyklandy.
 • 2017
  2017
   Hasaba alnan maýa 2016.66 million ýuana çenli ýokarlandy, esasy serişdeleri 320 million ýuana, önümiň bahasy 400 million ýuandan geçdi;
 • 2016
  2016
   Feýs "Nanhu etrap patent görkeziş kärhanasy", "Şäher sebitindäki iň oňat on sany kärhana" we "Hytaý elektrik enjamlary senagatynyň AAA kredit bahasy" ýaly baýraklara eýe boldy.Şol ýylda partlama garşy elektrik enjamlaryny ulanyp, harby senagat kärhanalarynyň hil ulgamynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýa GJB-9001 milli harby standart hil dolandyryş dolandyryş şahadatnamasyny berdi.
 • 2015
  2015
   Kompaniýa ösüş maksadyny önümçiligiň awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrmak we akylly zawoda tarap uzak möhletleýin maksadyna gönükdirdi.Partlama garşy elektrik enjamlaryny öndürmek üçin akylly tehnologiýany özgertmek taslamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirdi we Germaniýanyň TRUMPF lazer kesiş merkezini, CNC buraw we degirme merkezini we awtomatiki usulda elektrostatiki pürküji hödürledi.Plastiki bejeriş gurnama liniýasy, iki komponentli möhürleýji zolaklar we ş.m. üçin üznüksiz çyzyk guýma önümçilik enjamlary kärhananyň önümçilik enjamlarynyň derejesini has ýokary derejä çykardy.
 • 2014
  2014
   Feice milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana we Zhejiang ylym we tehnologiýa kärhanasy hökmünde ykrar edildi we kärhana tehnologiýa merkezi şäher ýokary tehnologiýaly gözleg we ösüş merkezi hökmünde ykrar edildi we şol bir wagtyň özünde "Zhejiang meşhur söwda belligi" bilen sylaglandy ýyl;
 • 2013
  2013
   Governmenterli dolandyryşyň maşyn çalşmak syýasaty bilen ylhamlanan önüm önümçiliginiň awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, kompaniýa 8 million ýuany maşyn çalyşmak tehnologiýasyny özgertmek taslamasynyň ilkinji partiýasyny amala aşyrdy we netijede yzygiderli önümçilige başlady. önüm öndürmek kuwwaty ýokarlanýar, önümiň hili gowulaşmagyny dowam etdirýär we kärhanalar ilkinji gezek awtomatlaşdyrylan enjamlaryň öndürilişiniň süýjüligini dadyp gördüler.
 • 2012-nji ýyl
  2012
   Hytaýyň partlama garşy elektrik enjamlary senagatynda iň oňat on kärhana we Hytaýyň partlama garşy elektrik enjamlary senagatynda iň oňat on kärhana diýen ada eýe boldy.
 • 2011-nji ýyl
  2011
   80 gektar meýdany öz içine alýan “Jiaxing” häzirki zaman senagat seýilgähi resmi taýdan ulanylmaga berildi.Onda guýma guýmak, kebşirlemek, sanjym galyplary, gysyş galyplary, metal işläp bejermek, pürküji galyplar, elektrik enjamlary we lampalar, şeýle hem galyndy ussahanasy we partlama garşy elektrik synag merkezi bar.Uly göwrümli önümçilik nusgalary.
 • 2010-njy ýyl
  2010
   Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 71,66 million ýuana, esasy serişdeleri 280 million ýuana, önümiň bahasy bolsa 220 million ýuandan geçdi;
 • 2009-njy ýyl
  2009
   Başlyk Ksu ueduedi, partlama garşy elektrik enjamlary (SAC / TC9) üçin Milli standartlaşdyryş tehniki komitetiniň agzasy hökmünde işe alyndy;
 • 2008-nji ýyl
  2008
   Bu kompaniýa, Hytaýyň “Jiuquan” hemra uçuryş merkezi tarapyndan, “Şençzhouou-7” kosmos gämisiniň rahat uçmagy üçin ýokary hilli partlama garşy elektrik önümlerini üpjün ediji hökmünde partlama garşy elektrik enjamlary bilen üpjün ediji hökmünde bellendi.
 • 2006
  2006
   Önümçilik we satuw bahasy ikisi hem 150 million ýuandan geçdi we Hytaý elektrik enjamlary senagaty birleşigi tarapyndan partlama garşy milli kärhanalaryň onlugynyň hataryna goşuldy;
 • 2005-nji ýyl
  2005
   Bu kompaniýa, Hytaýyň “Jiuquan” hemra uçuryş merkezi tarapyndan, “Şençzhouou-7” kosmos gämisiniň rahat uçmagy üçin ýokary hilli partlama garşy elektrik önümlerini üpjün ediji hökmünde partlama garşy elektrik enjamlary bilen üpjün ediji hökmünde bellendi.
 • 2003
  2003
   Kompaniýa 30 gektardan gowrak meýdany tutýar, ueueqing şäherindäki Beibaixiang täze senagat önümçilik seýilgähi;
 • 2001-nji ýyl
  2001
   Milli hil we tehniki gözegçilik býurosy başlyk Ksu ueduedi "Partlama garşy elektrik enjamlaryny standartlaşdyrmak tehniki komitetiniň partlama garşy elektrik komitetiniň agzasy" wezipesine işe aldy.
 • 2000-nji ýyl
  2000
   ISO9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Şol ýylyň oktýabr aýynda bu kompaniýa Hytaýyň Nebit materiallary we enjamlary (topar) korporasiýasy tarapyndan "birinji derejeli üpjün ediji" hökmünde kesgitlenildi.
 • 1999
  1999
   Wençhouou, ueueqing-de partlama garşy senagat standartlarynyň ösmegini öňe sürmek maksady bilen, ueueqing Tehniki Gözegçilik Býurosynyň goldawy we utgaşdyrylmagy bilen kompaniýanyň başlygy Ksu ueduedi guramaçylaryň biri hökmünde “Yueqing Partlama-Proof Senagat Assosiasiýasyny” gurady we döretdi. (häzirki ady: Zhejiang Partlama-Proof Elektrik Senagaty) birleşigi) we wise-prezident bolup işledi.
 • 1998
  1998
 • 1997
  1997
 • 1996
  1996
   Kompaniýa, Hytaý elektrik enjamlary senagaty birleşiginiň partlamadan goraýan elektrik enjamlary bölümine gatnaşdy we direktorlar geňeşine saýlandy.Başlyk Su ueduedi direktor, hemişelik direktor we wise-başlyk bolup işledi.
 • 1995
  1995

Hormat

Kompaniýanyň dolandyryş ulgamy ISO9001, Partlamany goraýan Europeanewropa Howpsuzlyk Sertifikasiýa Ulgamy (ATEX) we ISO14001 Daşky Gurşaw Dolandyryş Ulgamy, OHSAS18001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, Hytaý Nebit Himiýa Korporasiýasy we Hytaý Milli Nebit Korporasiýasy (HSE) saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýär. dolandyryş ulgamynyň talaplary.

Techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy
ISO9001 şahadatnamasy
ISO14001 şahadatnamasy
ISO45001 şahadatnamasy
Partlama garşy enjamlary gurmak, tehniki hyzmat etmek we abatlamak üçin kär şahadatnamasy
Unionewropa Bileleşiginiň ATEX hil ulgamy şahadatnamasy
Başlygyň orunbasary
Bütewilik hususy kärhana
Howpsuz önümçiligi standartlaşdyrmak
Karz reýting şahadatnamasy
Zhejiang welaýatynyň meşhur söwda belligi
Abraý şahadatnamasy

Kazyýet

1. Sinopec Zhongke Guangdong gaýtadan işlemek we himiki integrasiýa taslamasy 2. Sinopec Gulei gaýtadan işlemek we himiki integrasiýa taslamasy
3. Zhejiang Nebithimiýa ýylda 40 million tonna arassalamak we himiki integrasiýa taslamasy 4. Hengli ýylda 20 million tonna arassalamak we himiki integrasiýa taslamasy
5. “PetroChina Jieyang” merkezi komiteti Guangdong nebithimiýa 20 million tonna arassalamak we himiki integrasiýa taslamasy 6. Hengyi Brunei Damora adasy (PMB) nebithimiýa taslamasy
7. Hytaý-Rus Amur tebigy gaz himiýa toplumy taslamasy (AGCC) 8. “Shaanxi Coal Group Yulin Chemical Co., Ltd.” -iň görkeziş taslamasy
9. Şengong topary Jiangsu Lianyungang ýylda 16 million tonna arassalamak we himiki integrasiýa taslamasy 10. Uzyn 4-nji martda işe giriş