• cpbaner

Önümler

BHZD seriýasy Partlamadan goraýan awiasiýa çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Nebit gözleginde, nebiti gaýtadan işlemekde, himiýa, harby we beýleki howply ýerlerde we deňizdäki nebit platformalarynda, nebit tankerlerinde we beýleki ýerlerde duýduryş signaly hökmünde giňden ulanylýar;

2. Binadaky beýik binalara, buraw platformalaryna, beýik desgalara we beýik nebit saklaýyş desgalaryna, awiasiýa päsgelçiliklerini ulanmak boýunça görkezmelere degişlidir.

3. Partlaýjy gaz gurşawy 1-nji zona, 2-nji zona üçin amatly;

4. Partlaýjy atmosfera: classA, ⅡB, ⅡC synpy;

5. 22, 21 meýdanyndaky ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

6. protectionokary gorag talaplary, çygly ýerler üçin amatly.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;

2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, owadan görnüş;

3. lowokary ýagtylykly LED çyrany ulanmak, az sarp etmek bilen, uzak ömri (100,000 sagat), mianweihu häsiýetli;

4. Awtomatiki optiki dolandyryş wyklýuçateli gije ýa-da köp duman ýagdaýynda, gündiz öçýär;

5. Lampany awtomatiki usulda, gözden geçiriş ýalňyşlygyny we duýduryşy awtomatiki usulda öwürýär, altynjy lampa işlese, göterijiniň tolkun ulgamy çişer we täze lampany çalt üýtgetmek üçin ses we optiki duýduryş signalyny iberer;

6. Kabeliň polat turbasy bilen sim.

7. performanceokary öndürijilikli gün panelleri üçin gün panelleri bilen gabat gelip biler, ýagtylyga elektrik toguna öwrüler we ýagtylygy 10lx-dan pes bolmaz, hemmesi adaty öwrülişik edip biler, hatda YinYuTian hem adaty öwrülişik we saklap biler, Bu plastinka gurnama zatlara üns berilmelidir. gün şöhlesi bolmazdan, gün şöhlesiniň üstki gurnamasyna we berk we ygtybarly bolmaly;Energiýa saklaýjy batareýalary öz içine alýan dolandyryş gutusy, 12V / 0.7 Ah üçin ýokary öndürijilikli ýadyň spesifikasiýasy we ätiýaçlyk dolandyryş zynjyry bilen enjamlaşdyrylan, 15 sagat ýokarda çyralar we çyralar ýakylandan soň elektrik energiýasy üçin gündizine ýagtylyk öwrülişinde päsgelçilik çyralaryny döredýär. , dürli ýerleri ulanmagyň talaplaryny doly kanagatlandyryň, Gurlanda üç sany gözegçilik gutusyna üns beriň, ýerleşdirilmegiňizi haýyş edýäris;

 

Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Düzgünleriň we düzgünleriň manysynyň spesifikasiýalaryna laýyklykda, ýeke-ýekeden saýlamak we partlama garşy bellik ýokarlanandan soň model spesifikasiýalarynda.Beton aňlatma: “önümiň modeli - spesifikasiýa kody + partlama garşy bellik + sargyt mukdary”.Toz partlamasyna garşy awiasiýa fleş päsgelçilik çyralarynyň zerurlygy, sargytlaryň 20 toplumynyň sany, önümiň model aýratynlyklary: “Model: BHZD + Aýratynlyklary: Ex tD A21 IP66 T80 ℃.

2. Käbir aýratyn talaplar bar bolsa, sargyt hökmünde görkezilmelidir.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • IW5510 series Portable light explosion-proof inspection work lights

   IW5510 seriýasy Göçme yşyk partlama garşy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Iş wagty 10, 20 sagat ýa-da ondanam köp wagtyň dowamynda dowamly iş wagtynyň uzyn, ýagty çyrasy we iş çyrasydyr.2. Çyralaryň dürli agyr şertlerde we ygtybarly ulanylmagyny üpjün etmek üçin IP66 berkitme synpy.3. Daşary ýurtdan getirilen okdan goraýan plastmassa materialynyň ulanylyşy, ýokary güýç, gowy täsir garşylygy.4. Lighteňil agram, elde saklap, asyp, togalap we beýleki göçme serişdelere eýe bolup biler, şol bir wagtyň özünde magnit adsorbsiýasy.5. Ulanyjy üçin amatly söweş ...

  • FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fire emergency signs lamps / dyD-B explosion-proof lights

   FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Fireangyn gyssagly alamatlar çyrasy ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy örtükli gabyk, ýokary basyşly elektrostatiki pürküjiniň üstü.2. Uzak ömrüň ýokary ýagtylygy LED yşyk çeşmesiniň konfigurasiýasy, az energiýa sarp edilişi, ýokary ýagtylyk, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak talaplaryna netijeli laýyk gelmek 3. Içerki abatlaýyşsyz Ni-MH batareýa paketi, awtomatiki zarýad bermegiň adaty işi, güýji şowsuzlyk 90 minut gyssagly elektrik üpjünçiligi bolup biler.4. Içerki howpsuz zynjyryň ýörite dizaýny bilen ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high efficiency and energy saving LED lamp

   BAD63-Partlama partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.2. Köp boşluk gurluşynyň patentlenen dizaýny, elektrik üpjünçiligi kamerasy, ýagtylyk çeşmesi boşlugy we her boşlukdan garaşsyz üç sany boşluk.3. Borosilikat aýnanyň aç-açan örtügini ýa-da polikarbonat açyk örtügini ulanmak, partlama garşy we elektrik öndürijiligi we ygtybarly.4. Poslamaýan poladyň ýokary poslama garşylygy.5. Aç-açan kow ...

  • FCT95 series Explosion-proof inspection lamp

   FCT95 seriýasy Partlama garşy barlag çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Daşarky örtük in engineeringenerçilik plastmassa materialdan ýasalýar, aç-açan örtük polikarbonat bilen sanjym edilýär we agramy ýeňil we ulanmaga amatly LED yşyk çeşmesi gurulýar.2. Gorag, her dürli agyr şertlerde çyranyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin IP66 reýtingine eýe.3. Çyranyň öň tarapy 360 ° aýlanyp bilýän poslamaýan polat çeňňek bilen üpjün edilýär.4. weeňil, ýeňil agramly, göçme, asylýan we ...

  • BAD63-A series Solar explosion-proof street light

   BAD63-Gün partlamasyna garşy köçe çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Köçe lampalary gün modullaryndan, akylly köçe lampa dolandyryjylaryndan, (gömülen) tehniki hyzmat etmeýän batareýalardan, BAD63 partlama garşy lampalardan, lampa polýuslaryndan we beýleki böleklerden durýar.Gün modullary adatça DC12V, DC24 monokristally kremniý plitalary ýa-da yzygiderli we parallel polikristally kremniý gün öýjükleri bolup durýar.Olar gyzgyn aýna, EVA we TPT bilen berk möhürlenendir.Alýuminiý garyndy çarçuwasy güýçli ýel we doňan periferiýanyň töwereginde oturdyldy ...

  • dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent lamp

   dYD seriýasy Partlama garşy (LED) floresan lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlamaga garşy funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan.2. Patent gurluşy bar we dolduryp bilýär ...