• cpbaner

Önümler

SFZ-S seriýasy Suw tozany we poslama garşy iş posty (doly plastmassa örtük)

Gysga düşündiriş:

1. Has köp ýagyş, çyglylyk we has agyr duz sepýän ýerler.

2. Iş gurşawy çygly we suw buglary üçin ýer bar.

3. Belentlik 2000 m-den geçmeýär.

4. Iş gurşawynda gum we tozan ýaly ýanmaýan tozan bar.

5. Iş gurşawynda gowşak kislotalar we gowşak esaslar ýaly poslaýjy gazlar bar.

6. Nebit, himiýa, iýmit, derman, harby, ammar we beýleki ýerlere degişlidir.

7. Elektromagnit enjamyny dolandyrylýan motoryň töwereginde motory uzakdan ýa-da gytaklaýyn dolandyryň we elektrik guralynyň we signal çyrasynyň üsti bilen dolandyrylýan zynjyryň işleýşine gözegçilik ediň.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

image.png

Aýratynlyklary

1. Köp komponentlerde gurlan;

2. Ulanyjylaryň isleglerine görä modulyň gurluşy erkin birleşdirilip bilner;

3. Gorag aýna süýümi doýmadyk poliester rezin bilen ýokary intensiwligi, eroziýa garşy we ýylylyk durnuklylygynyň gowy häsiýetleri, inçe çyzgysy bilen basylýar;

4. Ygtybarly kuwwat we uzak ömür, doly funksiýalar we aňsat saýlamak;

5. Partlama, eroziýa, tozan we suw geçirme funksiýalary bilen;

6. Berk berkidilen bolt, tehniki hyzmatda boltuň ýitmeginiň öňüni alyp bilýän damja garşy stil.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Modeliň yzygiderli saýlamak düzgünlerine laýyklykda;

2. Käbir aýratyn talaplar bar bolsa, sargyt hökmünde görkezilmelidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BDG58-DP series Explosion-proof power box ( cable maintaining set)

   BDG58-DP seriýasy Partlama garşy güýç gutusy (taksi ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gap-gaç we partlamadan goraýan bolt Bir basgançakly guýma modeli, ýokary güýçli uçurymlar bilen mis bolmazdan ýasalýar, çarçuwaly korpus ýokary hilli uglerod sowut plastinkasyny birleşdirýär, ýokary güýç we partlama garşy.Speedokary tizlikli polýakdan soň ýokary woltly statiki spreý we gowy ýelmeşýän plastmassa tozy sebäpli, arassa we owadan görnüşli gowy antiseptik häsiýetleri bar;2. Artykmaç ýüküň we gysga utgaşmanyň goragy bilen, eeakage protecti hem goşup bilersiňiz ...

  • BHJ series Explosion-proof active connector

   BHJ seriýasy Partlama garşy işjeň birleşdiriji

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümçilik ýokary hilli uglerod polatdan, üstki sink bilen örtülendir ýa-da poslamaýan polatdan ýasalyp bilner;2. Sapagyň spesifikasiýasy isleg boýunça edilip bilner.Esasy tehniki parametrler Sargyt belligi 1. Modeliň manysyndaky düzgünlere görä ýeke-ýekeden saýlaň we modeliň manysyndan soň partlama garşy bellik goşuň.“Önümiň spesifikasiýa model kody + partlama garşy bellik” görnüşinde öz beýanyny tapdy.Partlama garşy birleşme gerek bolsa, içerki ...

  • BK series Explosion-proof air conditioner

   BK seriýasy Partlama garşy kondisioner

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Partlamaga garşy görnüş partlama garşy, howpsuzlygy ýokarlandyrýar, içerki howpsuz we möhürlenen birleşme görnüşidir;2. Önüm şkafyň kondisionerine we gurluşyna görä asylýan kondisionerlere bölünýär.Funksiýa görä, ol sowuk görnüşe we sowuk görnüşe bölünýär;3. Partlama garşy kondisioner, partlama garşy goragly, durnukly we ygtybarly sowadyş we ýyladyş öndürijiligi bilen üýtgedilen “Geli” marka maşynyny kabul edýär ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lamp (platform light)

   BAD63-A seriýaly partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. Patentlenen köp boşluk gurluşy, güýç boşlugy, ýagtylyk çeşmesi we sim boşlugy Bedenler garaşsyz.3. borokary borosilikat temperaturaly aýna aç-açan örtügi, aç-açan örtük atomizasiýasyna garşy dizaýny kabul ediň, ýokary energiýa täsirine, ýylylygyň birleşmegine we ýagtylygyň 90% -e çenli çydap bilýär.4. Poslamaýan polatdan ýokary berkidiji berkidijiler ...

  • SFD68 series Water dustcorrosion-proof lamp

   SFD68 seriýasy Suw tozan poslama garşy lampa

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi, ýokary partlamadan goraýan ýokary tizlikde atylan partlamadan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi. Bu plastiki poroşokyň berk ýelmeşmegine we poslama garşy ajaýyp ýerine ýetirijiligine eýedir.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. Aç-açan bölekler ýokary energiýaly polikarbonatyň täsirine garşylygy kabul edýär we dizaýnyň ýalpyldysynyň öňüni alýar;3. Holisti ...

  • SFJX-g series Water dust&corrosion proof junction board(stainless steel enclosure)

   SFJX-g seriýasy Suw tozany we poslama garşy suw ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Daşarky örtük poslamaýan polatdan ýasalyp, owadan görnüşi, poslama garşylygy, täsir garşylygy we gowy termiki durnuklylygy bar.2. Gurlan howpsuzlyk terminaly blok.Terminallaryň sanyny ulanyjynyň talaplaryna görä düzüp bolýar.3. exposedhli açyk berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.4. kabel bezegi, wilka, reduktor we ähli konfigurasiýa çatryklarynyň degişli gulp hozy bürünç nikel bilen örtülen, poslamaýan polatdan, ca ...