• cpbaner

Önümler

LBZ-10 seriýasy Partlama garşy iş posty

Gysga düşündiriş:

1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

6. Elektrik dolandyryş ulgamlarynda, diňe buýruk beriş we ýagdaý gözegçiligi hökmünde ulanylýar.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Önümiň daşky gabygy ZL102 alýumin garyndysydyr.Üsti tekiz, owadan görnüşi, içerki gurluşynyň ýokary dykyzlygy, güýçli täsir garşylygy, gabygyň partlama garşy gowy öndürijiligi we önümde hemişelik “Ex” partlama garşy belligi bilen bir gezeklik guýma prosesini kabul edýär..

2. Daşarky korpusyň üstü senagat robotlary we ýokary tizlikli partlamalar bilen aýrylandan soň, ýokary awtomatiki ýokary basyşly elektrostatiki pürküji we ýylylygy bejerýän liniýa tehnologiýasy kabul edilýär we gabygyň üstünde emele gelen plastmassa gatlagy bar. güýçli ýelmeşme we poslama garşy gowy ukyp.

3. Esasy kamera, görkeziji çyralar, düwmeler, naprýa .eniýe, ammetr we geçiriji wyklýuçatel ýaly dürli elektrik bölekleri bolan partlama garşy gorag.

4. Ulanyjynyň talaplaryna we ygtybarly öndürijiligine görä saýlanyp boljak 30-dan gowrak geçiriş kommutatory bar.

5. Möhürleýji zolak, ýokary goraglylygy bilen iki komponentli poliuretan esasy guýma köpük prosesini kabul edýär.

6. Açyk önümler, ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ýagyş örtügi bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

7. Gurnama usuly, adatça, sütün görnüşi bolup, asma görnüşine ýa-da köpri görnüşine ýa-da ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ýörite ýasalyp bilner.Asmak we köpri gurmak ýokarky ýa-da aşaky hatara edilip bilner.

8. exposedhli açyk berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.

9. Polat turbalar we kabel simleri bar.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Önüm modeliniň jikme-jikliklerini, ululygyny we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris;

2. Haçan-da parametr model saýlamak bilen birmeňzeş bolmasa, üns bermegiňizi haýyş edýäris;

3. Sizde bar bolan aýratyn talaplary görkeziň;

4. Gorag funksiýasynyň artykmaçlygyny üpjün etmek üçin açyk howada ulanylýan önümleriň bu hataryna suw geçirmeýän örtükler gurulmalydyr. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BF 2 8159-gQ series Explosionerosion-proof electromagnetic starter

   BF 2 8159-gQ seriýasy Partlamadan goraýan elek ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Daşky örtük, owadan görnüşi, antistatiki, surata düşüriş, poslama garşylyk, täsir garşylygy we ýylylyk durnuklylygy bolan aýna süýümli berkidilmedik poliester rezinden ýasalýar.2. Partlama garşy durnukly paýlanyş gutusynyň patentlenen tehnologiýasy özbaşdak gözlenýär we işlenip düzülýär, modullaşdyrylan optimizasiýa dizaýny we paýlaýyş gutusynyň kombinasiýasy, paýlanyş gutusynyň gurluşyny has ykjam we has gowy ulanýar ...

  • G58-Series Explosion-proof illumination (power) distribution box

   G58 seriýaly partlama garşy yşyklandyryş (güýç) ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümiň daşky örtügi ZL102 alýumin garyndysydyr.Bir gezeklik guýma prosesini kabul etmek bilen, ýüzi tekiz, daşky görnüşi owadan, içki gurluşy dykyzlygy ýokary, täsire garşylygy güýçli we partlamaga garşy öndürijiligi gowy.Önümde hemişelik “Ex” partlama garşy bellik bar.2. Senagat robotlary we ýokary tizlikli atyş partlamasy bilen, ýerüsti awtomatiki ýokary basyşly elektrost ...

  • DG58-DQ Series explosion-proof power distribution box (electromagnetic start)

   DG58-DQ seriýaly partlama garşy güýç paýlaýjy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümiň daşky örtügi ZL102 alýumin garyndysydyr.Bir gezeklik guýma prosesini kabul etmek bilen, ýüzi tekiz, daşky görnüşi owadan, içki gurluşy dykyz, täsir garşylygy güýçli we önümiň hemişelik “Ex” partlama garşy belligi bar.2. Önümiň üstüni senagat robotlary we ýokary tizlikli atyş partlamalary, ösen awtomatiki ýokary basyşly elektrostatiki pürküji we ýylylygy bejerýän liniýa tehnologiýasy ...

  • BXK58 series Explosion-proof control box

   BXK58 seriýasy Partlama garşy dolandyryş gutusy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümiň daşky örtügi ZL102 alýumin garyndysydyr.Bir gezeklik guýma prosesini kabul etmek bilen, ýüzi tekiz, daşky görnüşi owadan, içki gurluşy dykyzlygy ýokary, täsir garşylygy güýçli we daşarky örtükde partlama garşy gowy öndürijilik bar.2. Daşarky korpusyň üstüni senagat robotlary we ýokary tizlikli atyş partlamasy, ösen awtomatiki ýokary basyşly elektrostatik spreý we ýylylyk egri ...

  • FCDZ52-g series Explosion-proof circuit breaker

   FCDZ52-g seriýasy Partlama garşy zynjyr döwüjisi

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Daşky örtük, owadan görnüşi, poslama garşylygy, täsir garşylygy we gowy ýylylyk durnuklylygy bolan poslamaýan polatdan ýasalýar.2. -okary döwülýän miniatýura zynjyry ýa-da galypdan ýasalan tok öçüriji bilen ýangyna garşy esasy boşluk.Şkaf göwrümi kiçi, arassa we owadan, gurnama ýerinde az ýer tutýar;agramy ýeňil we gurmak we goldamak üçin amatly.3. Gapakda ýörite iş mehanizmi bar ...

  • BPG series Explosion-proof distribution board

   BPG seriýasy Partlama garşy paýlaýyş tagtasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gabyk ýokary hünärli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýişden ýasalýar, partlama garşy enjamlaryň köpüsinde ýa-da olaryň kombinasiýasynda gurulýar;mes2. Işleýiş usullary jikme-jik haýyşa laýyklykda göni ýa-da içerki işde bolup biler;3. Düşünip bilersiňiz ...