• cpbaner

Önümler

PBb seriýasy Pozitiw basyşy partlama garşy paýlaýyş tagtasy

Gysga düşündiriş:

1. Nebit ekspluatasiýasy, nebiti gaýtadan işlemek, himiýa senagaty, deňizdäki nebit platformasy, nebit tankeri we ş.m. ýaly ýangyjy we partlaýjy gaz gurşawynda giňden ulanylýar. gaýtadan işlemek;

2. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

3. Partlaýjy gaz gurşawyna IIA, IIB, IIC degişlidir;

4. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

5. Temperatura toparyna degişlidir T1 ~ T4 / T5 / T6;

6. Yşyklandyryş ýa-da elektrik liniýalaryny elektrik paýlamak üçin, öçürmek / öçürmek üçin elektrik enjamlary;merkezi signallary gaýtadan işlemek ulgamy we merkezi dolandyryş ulgamy hökmünde.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. principleörelge elektrik enjamlarynyň partlamazlygy üçin orta izolýasiýa tutaşdyrmagy kabul edýär;

2. Önümleri gözden geçiriş ölçegi, derňew ölçegi, görüş ölçeýjisi, monitor, mikro-kompýuter duýgur ekrany, ýokary kuwwatly öçüriji we beýleki elektrik bölekleri bilen düzedip bolýar, içerki komponentler çäksiz;

3. Tagtadan, korpusyň awtomatiki dolandyryş ulgamyndan, howa düzüliş ulgamyndan, duýduryş ulgamyndan we paýlanyş ulgamyndan, beden polo positiveitel basyş kamerasyndan we kömekçi kameradan durýar, kömekçi enjamda öz-özüni dolandyrmak ulgamy, duýduryş ulgamy we kabel bar. kamera, paýlaýyş ulgamynyň beýleki bölekleri polo positiveitel basyş kamerasynda;

4. Guty stili, saz plastinka stili we tagtanyň stili bar, tagtanyň stili üýtgäp durýan gurluşa we sag we çep gurluşa bölünýär.Guty stili üçin korpus polat plastinka bilen kebşirlenýär we plastmassa sepilýär, gapynyň agzynda saz plastinkasynyň tagtasynyň tekjesi we tagtanyň stili adaty profil çyzgysy bilen kebşirlenýär, üstki plastmassa sepilýär, bilelikdäki uçar bilen işlenýär möhürlemek, gapydan işlemek we arka gapydan bejermek, Adatça sowuk guýma polady saýlaýarys, poslamaýan hem saýlap bileris;

5. Howa çalşygy we öwezini dolmagyň giriş ýollary bar, howa iýmitini dowam etdirmek üçin howa çalşygy ulanylýar, basyş kamerasyndaky ýylylyk iberilip bilner.Şeýle hem gowy ýylylygy ýaýratmak funksiýasy bilen öwezini dolmak üçin howa iýmitiniň öwezini dolmak üçin, metbugat kamerasy möhürleme we az gaz sarp etmek funksiýasy bilen;

6. Ulanyjy arassa howa ýa-da azot, gaz basyşy bilen üpjün etmeli: 02.MPa〜0.8MPa, ýerli talaplary kanagatlandyrmaly, isleg boýunça gaz üpjünçilik ulgamyny düzüp bileris.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Bu seriýaly önümleriň parametrleri diňe salgylanmak üçin ulanylýar, ulanyjylar içerki komponentleriň ululygyna görä gurluş ululygyny saýlap bilerler.Parametrleri anyk bilmeýän bolsaňyz ýa-da aýratyn talaplaryňyz ýok bolsa, tehniki bölümimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, ähli parametrler at plastinkasyna we resminamalaryna tabyn bolar;

2. Sargyt berlende, elektrik ulgamynyň diagrammasyny, dolandyryş ýörelgesiniň diagrammasyny, paneliň ýerleşiş diagrammasyny we beýleki komponentleriň ululygyny üpjün ediň, giriş kabeliniň ululygy we mukdary üpjün edilmeli;

3. Asyl dizaýn taslamasy ulanyjylar tarapyndan barlanylmaly we ulanyjynyň üýtgemeginden soň önümçilige giriziler;

4. Bu önümiň gaz çeşmesi we daşarky gaz turbasy ulanyjy tarapyndan hödürlenýär, eger üpjün etmek üçin kompaniýamyz zerur bolsa, sargyt haçan, müşderiniň gaz üpjün ediş desgalary üçin goşmaça çykdajylary tölejekdigini görkezmegiňizi haýyş edýäris.

5. Sowuk guýlan polatdan ýasalan, ýüzüne plastmassa sepilen;poslamaýan polat material gerek bolsa görkeziň;

6. Kompaniýamyzy ösdürmegiň zerurlygy sebäpli önümler habar bermezden täzelenýär. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • G58-g series Explosion corrosion-proof illumination (power) distribution box

   G58-g seriýasy Partlama poslama garşy yşyk ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Wyklýuçatel boşlugy partlama garşy gurluşy, giriş we çykyş kameralary ýokarlandyrylan howpsuzlyk gurluşyny kabul edýär.Boşluklaryň arasyndaky boşluklar, boşluklar biri-birine bagly däl, bir boşlugyň sap göwrümini azaldýar, şeýlelik bilen partlama basyşynyň üstaşyrlygyny ýok edýär we önümiň partlama garşy öndürijiligini ýokarlandyrýar;her zynjyry erkin saýlap we ýygnap bolýar;Kiçijik ululyk, arassa, owadan, ok ...

  • BPG series Explosion-proof distribution board

   BPG seriýasy Partlama garşy paýlaýyş tagtasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gabyk ýokary hünärli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýişden ýasalýar, partlama garşy enjamlaryň köpüsinde ýa-da olaryň kombinasiýasynda gurulýar;mes2. Işleýiş usullary jikme-jik haýyşa laýyklykda göni ýa-da içerki işde bolup biler;3. Düşünip bilersiňiz ...

  • G58-C series Explosion-proof illumination (power) distribution box (power maintaining socket box)

   G58-C seriýasy Partlama garşy yşyklandyryş (powe ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Önümiň gurluşy esasan örtükden, jaýdan, partlama garşy berkitmeden, gurlan tok öçürijisinden ýa-da partlama garşy öçürijiden we terminal bloklaryndan durýar.2. Komponent boşlugy ýangyna garşy, diwaryň galyňlygy 12 mm çenli we giriş boşlugy howpsuzlykda ýokarlanýar.Boşluklaryň arasyndaky modul kombinasiýa, partlama garşy kameralar biri-birine bagly däl, bir boşlugyň sap göwrümini peseldýär we şeýlelik bilen bir-biriniň üstüni ýapýar ...

  • BDG58-DP series Explosion-proof power box ( cable maintaining set)

   BDG58-DP seriýasy Partlama garşy güýç gutusy (taksi ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gap-gaç we partlamadan goraýan bolt Bir basgançakly guýma modeli, ýokary güýçli uçurymlar bilen mis bolmazdan ýasalýar, çarçuwaly korpus ýokary hilli uglerod sowut plastinkasyny birleşdirýär, ýokary güýç we partlama garşy.Speedokary tizlikli polýakdan soň ýokary woltly statiki spreý we gowy ýelmeşýän plastmassa tozy sebäpli, arassa we owadan görnüşli gowy antiseptik häsiýetleri bar;2. Artykmaç ýüküň we gysga utgaşmanyň goragy bilen, eeakage protecti hem goşup bilersiňiz ...

  • BF 2 8159-gQ series Explosionerosion-proof electromagnetic starter

   BF 2 8159-gQ seriýasy Partlamadan goraýan elek ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Daşky örtük, owadan görnüşi, antistatiki, surata düşüriş, poslama garşylyk, täsir garşylygy we ýylylyk durnuklylygy bolan aýna süýümli berkidilmedik poliester rezinden ýasalýar.2. Partlama garşy durnukly paýlanyş gutusynyň patentlenen tehnologiýasy özbaşdak gözlenýär we işlenip düzülýär, modullaşdyrylan optimizasiýa dizaýny we paýlaýyş gutusynyň kombinasiýasy, paýlanyş gutusynyň gurluşyny has ykjam we has gowy ulanýar ...

  • BF 2 8159-g series Explosioncorrosion-proof illumination (power) distribution box

   BF 2 8159-g seriýaly Partlama korroziýa garşy kesel ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Daşky örtük, owadan görnüşi, poslama garşylygy, täsir garşylygy we gowy ýylylyk durnuklylygy bolan poslamaýan polatdan ýasalýar.2. Kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen partlama garşy paýlaýyş gutusynyň patentlenen tehnologiýasyny kabul etmek, modul optimizasiýa dizaýny we paýlaýyş gutusynyň kombinasiýasy ähli paýlaýyş gutusynyň gurluşyny has ykjam we ulanyş effektinde has gowy edýär;her zynjyryň islendik kombinasiýasy talap edilip bilner ...