• xwbann

Habarlar

Tehnologiki innowasiýa we magdan partlamasyna garşy elektrik önümleriniň ösüş tendensiýasy

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, minadan peýdalanýan partlama garşy elektrik önümleri köp ösüş gazandy.Kömür käniniň elektrik awtomatlaşdyryş tehnologiýasy, kömür käniniň howpsuzlygyna gözegçilik ulgamy we beýleki awtomatlaşdyryş önümleri belli bir derejä ýetdi.Kömür känlerinde mehaniki tehnologiýa we kuwwatly elektron tizligini dolandyrmak tehnologiýasy ulanyldy.Undererasty transport enjamlary, göteriji enjamlar we kömür gazyp alýan maşynlar giňden ulanylyp başlandy.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, partlama garşy elektrik önümleri üçin has doly önümçilik ulgamynyň emele gelendigini, ýerasty kömür känleriniň elektrik üpjünçiligi we paýlanyşy, ýerasty mehanizasiýa we gözegçilik we gorag üçin häzirki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrýandygyny aýtmak gerek.

Soňky ýyllarda minalar üçin partlama garşy elektrik önümleri, minalar üçin partlama garşy ýokary we pes woltly ýumşak başlangyçlar, minalar üçin partlama garşy ýygylygy öwrüliş tizligi dolandyryş enjamlary, partlama garşy ýokary we pes ýaly stillerde we spesifikasiýalarda giňeldildi. minalar we beýleki täze tehnologiýa önümleri üçin naprýa .eniýe kombinasiýasy.Şeýle hem kömür känlerinde ýer astynda giňden ulanyldy.Üznüksiz we durnukly isleg sebäpli, ýurduň magdan gazyp alýan elektrik önümçiligi has uly önümçilik pudagyny emele getirdi we deňdeş bäsdeşlik gitdigiçe güýçlenýär.Bahalar bäsleşiginden nädip gaça durmaly, pes derejeli gaýtalanýan önümlerden gaça durmaly we tehnologiki innowasiýa arkaly kärhanalary ösdürmeli, elektrik enjamlaryny öndürýän her bir öndüriji we operator üçin sorag boldy.Kärhananyň üstünlikli ösmegi üçin ýol nirede?Diňe tehnologiki innowasiýa, ýokary tehnologiýaly, gymmat bahaly magdan elektrik önümlerini ösdürip, bazary gazanmagyň ýeke-täk usulydyr.Şol bir wagtyň özünde, sosial peýdalar nukdaýnazaryndan diňe tehnologiki innowasiýa we kömür gazyp almak mehanizasiýasyny ösdürmek, elektrikleşdirmek we awtomatlaşdyrmak arkaly hakykatdanam howpsuz häzirki zaman magdan käniniň döredilmegine kömek edip bileris.

Tehnologiki innowasiýa, kärhananyň ösendigini ýa-da bazaryň bäsdeşlige ukyplydygyny ýa-da bäsdeşlerinden öňe geçip biljekdigini ölçemek üçin möhüm görkeziji bolup durýar.Countryurdumyň dag-magdan elektrik enjamlary bazarynyň çalt ösmegi bilen, önümçilik bilen baglanyşykly esasy önümçilik tehnologiýasyny ulanmak we öwrenmek, bu pudakdaky kärhanalaryň üns merkezine öwrüler.Gözleg we ösüş tendensiýalaryna, gaýtadan işleýän enjamlara, tehnologiýa goşundylaryna we içerki we daşary ýurt magdan elektrik enjamlaryny öndürmegiň esasy tehnologiýasynyň tendensiýalaryna düşünmek kompaniýalar üçin önümiň tehniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhümdir.Highokary we pes woltly ýumşak başlangyçlar, ýokary we pes woltly kombinasiýa wyklýuçatelleri we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjamlar ýaly täze önümler yzygiderli ösdürilse-de, bu önümleriň ösüşi henizem köp çäklendirmelere sezewar edilýär.Partlama garşy elektrik önümleriniň esasy bölekleri henizem daşary ýurt tehnologiýalaryna bil baglaýar.Bu esasy komponentleriň önümçilik derejesi bilen şuňa meňzeş daşary ýurt önümleriniň arasynda henizem uly boşluk bar.Tehnologiki innowasiýa, adatça başlangyç gözleglerden we kämillik ýaşyna çenli üç basgançakdan geçýär: giriş döwri, ösüş döwri we kämillik döwri.Giriş döwründe tehnologiki ösüş gaty haýal we geçmek üçin köplenç köp wagt gerek;mysal üçin, ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmak enjamymyzyň häzirki tapgyrynyň takmynan 50% -i, dag-magdan partlama garşy kärhanalaryň takmynan 50% -i daşary ýurt hereketlerini ýygnamak önümçiligini gönüden-göni satyn alýarlar;Kärhanalaryň 40% -i siňdirmek we ulanmak üçin içerki tehnologiýany ulanýarlar we kärhanalaryň diňe 10% -i özbaşdak ösüp we öndürip bilerler.Şol bir wagtyň özünde, inwertoryň EMC öndürijiligi boýunça gözlegler entek başlangyç etapda, ýöne bu etap bize kynçylyklar berýär.Elektrik torunyň inwertor çykyş garmonikasynyň elektrik üpjünçiligine we gözegçilik enjamlaryna edýän täsirini nädip ýeňip geçmeli köp kompaniýanyň maksady boldy.Şeýle hem ösüş maksatlarynyň indiki tapgyryna öwrüler.Tehnologiki innowasiýa ösüş etabynda bolanda tehnologiýa çalt ösýär we tehniki öndürijilik çalt ösýär;mysal üçin, ýygylygy öwürmegiň hemişelik güýç tizligini sazlamak we PLC merkezleşdirilen dolandyryş aýratynlyklaryny ulanyp, häzirki ýygylygy öwürmek gyrkyjy, gyrkyjynyň işleýşinde has köp ulanylýar, gyrkyjynyň iş netijeliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar we esasan çalyşýar gidrawlik çekiş tehnologiýasy;başga bir mysal, elektrik, nebit we gazy birleşdirýän gidrawlik çeňňek.Amal çylşyrymly, yza, şowhunly we tehniki hyzmatyň ýükleri hem uly., Partlama garşy ýygylygy öwrüji tehnologiýasy kabul edilenden soň önümçilik prosesi düýbünden üýtgedildi we kömür kärhanalarynyň ulanyjylary tarapyndan ykrar edildi.Tehnologiki innowasiýa kämillik ýaşyna ýetende, tehnologiýa birneme durnukly bolar, düýpli üýtgeşmeler bolmaz we tehnologiki ösüş bölekleýin gowulaşmalarda öz beýanyny tapar.Mysal üçin, häzirki ýokary we pes woltly kombinasiýa wyklýuçateli bar bolan daşary ýurt derejesine ýakyn.PLC, DSP we fieldbus ýaly elektron tehnologiýalaryň ulanylmagy, kombinasiýa wyklýuçateliniň durnukly işlemegi üçin tehniki goldaw berýär we degişli kabel giriş enjamlary esasan içerki önümçilige ýetýär.Kombinasiýa wyklýuçateliniň gurluş gurluşy hem ep-esli ösüş gazandy.Diňe tehnologiki innowasiýalaryň üç ösüş prosesini tanamak bilen önümlerimiziň ösüş ideýalaryny takyk ýerleşdirip bileris.

Köp kompaniýalar tehnologiki innowasiýalaryň zerurdygyny hem bilýärler, ýöne öňegidişlik gazanmak üçin göreşýärler.Häzirki önümiň ýagdaýyny göz öňünde tutup, tehnologiki innowasiýa maksadymyz nirede?Aslynda, öňki başlangyçlar, iýmit açarlary we elektrik dolandyryş gutulary esasan durnuksyz komponentleriň we uly süýşmegiň kemçilikleri bolan diskret komponent zynjyrlary bilen goralýar.Goragçyda monolit tehnologiýasynyň ulanylmagy amatly iş we öndürijilik getirýär.Durnuklylygyň artykmaçlyklary;Adam maşyn interfeýsiniň utgaşdyrylan ulanylyşy amaly has düşnükli edýär we ýalňyş ýat funksiýasy kömür känindäki kärhanalara problemalary seljermek üçin esas döredýär.Tehnologiki innowasiýa, önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrmaga hem gönükdirilendir.Mysal üçin, bir kompaniýanyň GM seriýaly kömür gyrkyjy izolýasiýa wyklýuçateliniň bazar paýy 90% -den gowrak we durnukly öndürijiligi şol bir pudak tarapyndan ykrar edildi;bir kompaniýanyň miniatýurlaşdyrylan ýangyn geçirmeýän we içerki howpsuz suw derejesine gözegçilik başlangyjy hem bu pudakda kömür kärhanasynyň ulanyjylarynyň ykrar etmegine eýe boldy.Kärhanalaryň üstünlikli işleriniň köpüsi biziň öwrenmegimize we salgylanmaga mynasypdyr.Kärhanalar tendensiýa eýerip, gözlerini kör görmeli we önümleriň dolylygyny gözlemeli, diňe gurşawy göz öňünde tutup, öz hünärleriniň gowulaşmagyna üns bermeli däldir.Tehnologiki innowasiýa we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy, dag-magdan partlama garşy kärhanalarymyzyň ösüşiniň kepili bolup durýar.

Önümleriň ösüş tendensiýasyna düşünmek hem bazary özüne çekýär.Magdan önümleriniň ösüş tendensiýasyny göz öňünde tutup, partlama garşy elektrik enjamlaryny gazyp almak meselesinde aşakdaky üç nokat öňe sürülýär:

Ilki bilen, elektrik enjamlarynyň esasy öndürijilik gözlegleri

meniň ýurdum 1980-nji ýyllaryň başynda vakuum turbalaryny ulanyp başlady.Häzirki wagtda mina partlamasyna garşy wakuum açarlary ýerasty magdanlarda giňden ulanyldy.Wakuum turbalarynyň ulanylmagy kömür känlerinde howpsuz elektrik üpjünçiliginde uly rol oýnady.Mysal üçin, minalar üçin partlama garşy wakuum elektromagnit başlangyç önümleri, ýerasty hereketlendirijileri ýygy-ýygydan başlamak we pes hyzmat etmek üçin amatly ahyrky döwmek ukybyna eýedir;mina partlamasyna garşy önümler Wakuum iýmit wyklýuçateliniň doly döwüliş wagty az we çalt syzmakdan goramak bilen, şoka garşy we gaz garşy partlamanyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.Wakuum kontaktlaryna we tozan sorujylara isleg gaty uly, ýöne häzirki bazardaky vakuum turbalarynyň hili deň däl.Köp önümçilik prosesi 1980-nji ýyllaryň başyna esaslanýar we daşary ýurt amallary bilen deňeşdirilende henizem uly.boşluk.Wakuum turbalary ulanylanda, aşa wolt işlemegiň täsiri we wakuum kepilligi hem bar.Wakuumyň peselmegi guýuda syzmak hadysalaryny aňsatlyk bilen döredip, önümçilige we betbagtçylyga täsir edip biler.Käbir kompaniýalar wakuum turbasynyň elektrik enjamlaryny öwrenmek üçin hem özlerini bagyşlap başladylar we howanyň syzmagyny goramak boýunça gözleg howanyň syzmagyndan goramakda we wakuum turbasynyň ýelmeşmeginden goramak usullarynda öňegidişlik gazandy.Bu gelejek

Grounderasty elektrik enjamlarynyň howpsuz işlemegi üçin kepillik beriň.Elektron tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, hereketlendirijiniň işe başlamagyny we dolandyrylmagyny togtatmak üçin wakuum turbalaryny çalyşmak üçin kuwwatly elektron enjamlaryny ulanmak ösüş ugry bolar.Tiristorlaryň kontakt däl ýapylmagy ýaly kömür elektrik burawlaryny hemmetaraplaýyn goramaga gözegçilik etmekde ulanyldy.Dolandyryş, hyzmat möhletini ýokarlandyrmak, ygtybarly we ygtybarly.Starterde ýokary kuwwatly SCR-iň ulanylmagy adaty starteriň işleýşini hem üýtgetdi.Kuwwatly elektron enjamlarynyň ulanylmagy partlama garşy elektrik önümleriniň öndürijiligine we ygtybarlylygyna täze janlylyk berýän bolsa-da, önümleriň partlama garşy we tehniki talaplaryna täze meseleler getirýär.

Ikinjiden, pes woltly iýmit wyklýuçateliniň saýlama syzyş gözlegleri

Syzmakdan goramak, kömür känlerinde ýerasty elektrik enjamlary üçin üç esasy goragdan biridir we goramagyň ygtybarlylygy kömür käniniň howpsuzlygyna täsir edýär.Pes woltly iýmitlendiriji wyklýuçateliniň häzirki saýlama syzyşdan goramak ýörelgesi nol yzygiderlilik naprýa; eniýesini we nol yzygiderlilik tokyny goramak re modeimine esaslanýar;Mundan başga-da, elektrik üpjünçilik ulgamynyň izolýasiýasyna yzygiderli gözegçilik etmek üçin daşarky DC ulanylýar.Elektrik üpjünçiligi ulgamynyň uzalmagy we goralýan kabelleriň ulanylmagy, şeýle hem ýygylyk öwrüjileri ýaly elektrik elektron enjamlarynyň ulanylmagy sebäpli ýerasty elektrik üpjünçiligi ulgamy çylşyrymly.Saýlanan syzmakdan goramakda we paýlanan kuwwatyň näbelliliginde köp azaşýan aýratynlyklar bar.Syzmakdan goramak üçin talaplar öňe sürülýär.Öňdebaryjy sanly satyn alyş tehnologiýasyny ulanmak, guýudaky paýlanan kuwwatyň ýagdaýyny nädip seljermek, beýleki işleýän şahalara täsir etmezden nädogry şahany kesmek we kesmek, ýerasty ygtybarly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün etmek hem täze zat gyssagly öwrenilmeli mowzuk.

Üçünjiden, AC inwertor önümlerini gazyp almak

Ylmyň we tehnologiýanyň üznüksiz ösüşi we ösmegi sebäpli ýokary güýçli elektron enjamlarynyň ýerasty magdanlarda ulanylmagy çalt ösdi.Şolaryň arasynda AC üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlaýyş enjamy önümçilik prosesini ep-esli gowulandyryp biljek ýokary netijeliligiň, pes şowsuzlygyň we gowy dolandyryş öndürijiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.Kömür öndürýän pudagyň ünsi bilen, kömür gazyp alýan elektromehaniki çekiş bölekleri ýaly takmynan 100kW tizlige gözegçilik etmek üçin magdan ýygylygynyň öwrüliş tizligini dolandyryş enjamy ulanylýar.Adatça, öňdäki etapda elektrik toruna az täsir edýän güýji üpjün etmek üçin ýörite transformator bar.Şeýle-de bolsa, 1980-nji ýyllarda elektrik çekiş gyrkyjylaryny üstünlikli ulanansoň, ýygylygy öwrüji tehnologiýasy kämillik ýaşyna ýetende, howa çalşyjylary, şkaflar, göterijiler, howa kompressorlary we beýleki mehaniki enjamlar ýaly kömür känini öndürýän enjamlar ýygylygy öwrüliş tizligini sazlamak tehnologiýasyny ulanyp başladylar. .Diňe adaty önümçilik prosesini üýtgetmän, eýsem ýokary netijelilikde we energiýany tygşytlamakda-da öz beýanyny tapýar.Mysal üçin, magdanyň esasy janköýeri, magdanyň önümçilik hyzmatynyň möhletiniň iň ýokary howa talaplaryna laýyklykda saýlanýar.Şahyň gurluşygyndan başlap, magdan känine çenli önümçilige çenli her döwürde zerur bolan howa göwrümi üýtgeşik we tapawudy gaty uly.Howanyň göwrümini mehaniki sazlamagyň ulanylmagy elektrik togunyň köp sarp edilmegine sebäp bolýar.Janköýerler ýygylyk öwrüji tehnologiýasyny ulanyp energiýany tygşytlaýarlar.Anotherene bir mysal, dag magdanyndaky ýerli janköýerler köp ýerde oturdylýar we köp energiýa sarp ediji bolup, uzak wagtlap işleýär.Kömür gazyp almagyň üznüksiz giňelmegi sebäpli uzak wagtlap zerur bolan howa göwrümi howa çalşygyndan has az bolýar.Bu uly at çekilen trolleýiň häzirki ýagdaýyny göz öňünde tutup, enjamyň howa üpjünçiligi kuwwaty, ýygylygy öwürmek tizligini sazlamak tehnologiýasyny ulanmagyň energiýa tygşytlaýyş täsiri hem äşgärdir.Encyygylyk öwrüjiniň ýokary netijeliligi we tizligi sazlamagyň gowylygy sebäpli, energiýany tygşytlamak üçin elektrik tormozyny we ädimsiz tizligi kadalaşdyryp biler.Kömür känlerinde ýygylygy öwürmek tehnologiýasyny has giňden ulanmak gutulgysyz tendensiýa.Emma häzirki wagtda önümi ösdürmek ýa-da synag tehnologiýasy önümçiligi ösdürmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez.

Frequer ýygylygynyň öwrüliş tizligini dolandyryş enjamynyň amaly tejribesine görä, ýygylygy öwrüliş tizligini dolandyryş enjamyndan gowy peýdalanmak zerurdyr we tok üpjünçiligi, ýygylygy öwrüji motor we önümçilik enjamlary önümçilik tehnologiýasy bilen birleşdirilmelidir. öwrenmek üçin ulgam we elektrik torunyň garmonikasyna degişli basyş çäreleri görülýär.Kömür käniniň ýygylygyny öwürmek elektrik tehnologiýasynyň ösüşine uýgunlaşmak üçin, minalar üçin ýokary güýçli ýygylyk öwrüliş enjamlarynyň işleýşini, ýygylygy öwrüjiniň EMC-ni we tolkuny basyp ýatyrmak çäreleriniň täsirini we beýleki tehniki meseleleri öwreniň we ösenini üpjün ediň Ylmy gözlegler, magdan ýygylygy öwrüjilerini dizaýn we öndürmek üçin tehnologiýa.Synag platformasy golaýlady.

Kömür käninde “ýaşyl” ulanylyp, kömür käniniň öndürilişine ýetirilen zyýany azaltmak üçin EMC kesgitlemesini nädip amala aşyrmaly we indiki tapgyrda gözleg bölümi üçin möhüm mowzuga öwrüldi.

meniň ýurdum dünýäde iň uly kömür öndüriji, kömür bolsa ýurduň iň uly energiýa çeşmesidir.Aboveokardaky üç nokadyň ösüş tendensiýasyny göz öňünde tutup, kömür känlerini döwrebaplaşdyrmakda kömür gazyp almak mehanizasiýasyny we tehnologiki innowasiýa arkaly elektrikleşdirmegi ösdürmek möhüm ähmiýete eýe.Kärhananyň tehnologiki innowasiýalarynyň we ösüşiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin synag guramamyz öz mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy we öňdebaryjy synag usullaryny we synag usullaryny üpjün etmegi dowam etdirer.Tehnologiki ösüşiň zerurlyklaryna jogap edip, Milli Howpsuzlyk Önümçilik Şanhaý dag magdan enjamlaryny barlamak merkezi hem gözleg mümkinçiliklerini we derejelerini yzygiderli ýokarlandyrdy.Mysal üçin, uly göwrümli magdan elektrik enjamlarynyň barlagyna uýgunlaşmak üçin meýilleşdirilen taslama 3,4 m ululykdaky partlama garşy synag tanky girizildi.Zerurlyk: Magdan partlamasyna garşy inwertorlary barlamak ukyby, uly kuwwatly ýokary woltly hereketlendirijileriň we ýokary woltly inwertorlaryň synag zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 1000kW derejesine çykarylar.Synag bölümimiz, kärhanalar bilen alyş-çalyşlary we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we partlamalara garşy elektrik önümleriniň tehniki taýdan täzelenmegi we howpsuzlygy dolandyrmak üçin tehniki goldaw bermek üçin öňdebaryjy synag tehnologiýa goldawyny ulanar.


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr