• xwbann

Habarlar

Täze başlangyç nokady, täze maksat, täze atmosfera

Wagt uçýar, wagt uçýar we 2016-njy ýylyň jaňy gözüňi ýumup ýaňlanýar.Täze ýyl güni mynasybetli, “Feice Explosion-Electric Co. Ltd.” kompaniýasynyň ähli işgärlerine we Feice-iň ösüşine alada bildirýän we goldaw berýän ähli gatlaklara tüýs ýürekden salam we iň gowy arzuwlarymy bildiresim gelýär. Partlama garşy gurluşyk we ösüş: Täze ýylyňyz gutly bolsun!Goý, hemmäňiz gowy bolsun!Bagtly maşgala!

2015-nji ýyla ser salanymyzda, biz örän şat.Adamlaryň zähmeti we derleri bilen täze üstünlikleri döredendigi.Satuw girdejisi 315 million ýuana.2010-njy ýylyň dekabrynda “Feice Partlama garşy elektrik enjamlary” Ltd, umuman alanyňda, Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinden, Zhejiang welaýatynyň Jiaxing şäheri, Kixing şäheri, partlama garşy senagat seýilgähine göçürildi.Önümçiligiň we göçürmegiň ýalňyş bolmazlygy üçin ýylyň başynda meýilnamalaşdyrmak, ýylyň gurluşygy, ýylyň önümçiligi we ýylyň başynda satuw.“Feice Partlama” garşy göçürilmegi geljekki ösüş üçin berk binýady döretdi we “Feice” -niň ajaýyp geljegi döretmäge ynamy we ukyby bar.Bu üstünlikleriň hemmesi, ähli işgärleriň çeken zähmetiniň we deriniň netijesidir.Her kim köp işledi!sagbol!

2016-njy ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.“Feice Partlama” garşy täze önümçilik bazasynyň ýyllyk dizaýny we önümçilik kuwwaty 1 milliard ýuana deňdir.Başlyk Ksu uduediniň ýolbaşçylygynda Feýsiň ilaty uly meýilnamasyny boýamak üçin has köp işlär.

Bir dollar gaýdyp gelýär we Vientiane täzelenýär.Täze başlangyç nokady, täze maksat, täze atmosfera.Umytly 2016-da, geliň, Feice halkynyň jogapkärçiligini we wezipelerini ýadymyzdan çykaralyň, bilelikde işleşeliň, hakykaty gözläň we pragmatiki boluň, öňe gidiň we täze bap ýazalyň!


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr