• xwbann

Habarlar

Partlama garşy lampalary we çyralary ornaşdyrmak üçin işleýiş aýratynlyklary barada görkezmeler

Ofisler we paýlaýjylar:

Kompaniýanyň satuwdan soňky bölüminiň habaryna görä, soňky ýyllarda partlama garşy LED lampalaryň satuwdan soňky problemalary esasan ulanyjy kabelleriniň nädogry gurulmagy bilen ýüze çykýar.Şol sebäpden, partlamadan goraýan LED lampalar we kabeller üçin kompaniýamyzyň işleýiş aýratynlyklaryny düşündirýäris.

1. Gurluşyň öňdebaryjy bölekleri we sim saýlamak

Suratda görkezilişi ýaly, awgust aýyndan bäri kompaniýamyzyň partlama garşy LED lampalary we çyralary giriş enjamlary täzelendi.

Ol halkanyň daşky ýeňinden we möhürleýji halkanyň içki ýeňinden durýar.

Doly birleşenden soň:

Bellik: Partlama garşy lampalaryň gelýän setirinde üç ýadroly bir hatar kabelli PVC örtükli ýa-da rezin örtükli kabel ulanylmaly.Bir ýadroly simleri ulanmak ýa-da kabel gabygyny zyňmak we sim deşigine girmek üçin birnäçe simleri ulanmak düýbünden gadagan.Munuň netijesinde ýüze çykan hil meselesi kepillik bilen üpjün edilmedik bolsa.

Bellik: Üç simi birleşdirmek üçin lentany ulanmak hem ýalňyş.

Specialörite ýatlatma: Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly bazarda üç deşikli rezin zolak bar.GB3836 standarty, giriş enjamynyň rezin zolagynyň bir deşikli rezin zolak bolmalydygyny kesgitleýär.Şonuň üçin 3 deşikli rezin zolak aýratynlyklara laýyk gelmeýär we ulanyp bolmaýar.

2. Gysyş nurbady we içerki kabeli gurnamak usuly

Dogry gurnandan soň, aşakdaky 3 nokada üns bermeli:

1. Kabeliň çekilmezligi we möhürlenmezligi üçin gysyş nurbady berkidilmelidir;

2. Içki kabel rezin möhürleýji halkadan 5 mm-den gowrak geçmeli we gurnamak üçin daşky derini gabyklamaly;

3. Möhürleýji halkany islegiňize görä zyňmaga ýa-da gözenekli möhürleýji halkany rugsatsyz çalyşmaga ýol berilmeýär.

Üçünjiden, möhürleýji halkany dogry ulanmak

1. Kabeliň daşky diametri mm10mm bolanda, möhürleýji halkanyň içki ýeňini saklaň (1-nji suratda görkezilişi ýaly);

2. 10 mm bolanda

3. Kabeliň daşky diametri 13,5 mm-den ýokary bolsa, kabeli çalyşmagy (ýaragy aýyrmak) ýa-da geçiş üçin çatryk gutusyny ulanmagy göz öňünde tutuň.

Aboveokardakylar, partlama garşy lampalarymyzy we çyralarymyzy ornaşdyrmak üçin iş spesifikasiýasy.Amal sebäpli ýüze çykan hil meselesi, bu spesifikasiýa laýyk gelmeýär, kepillik bilen üpjün edilmeýär.


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr