• cpbaner

Önümler

BGD seriýasy Partlama garşy ýokary polýus çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Milli goranyş taslamalarynda, howa giňişliginde in engineeringenerçilik, port in engineeringenerçiligi, ammar, iri howply harytlar terminaly, nebit guýusy we nebithimiýa pudaklarynda giňden ulanylýan merkezleşdirilen yşyklandyryş ýerleriniň giň meýdany gerek;

2. 2-nji zonadaky partlaýjy gaz atmosferalaryna degişlidir;

3. II A, IIB, II C partlaýjy gaz atmosferalaryna degişlidir;

4. 21, 22 ýanýan tozan gurşawy üçin amatly;

5. highokary, çygly ýerleriň gorag talaplaryna degişlidir.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Bu beýik polýus çyrasy ajaýyp gurluş, güýçli intensiwlik bilen, yşyklandyryjylary, ygtybarly göteriş ulgamyny, elektrik ulgamyny we ösen tehnologiýany ýygnamak, goldamak ýa-da çalyşmak üçin amatlydyr;

2. Çyra polýusy: Kämil karbonat polat bilen egilýär, awtomatiki usulda kebşirlenýär, ähli metal bölekler galvanizlenýär we passiw bolýar, Içki we daşarky ýüzler hyzmat möhletini gijikdirmek we tehniki hyzmat tölegini tygşytlamak üçin seresaplylyk bilen goralmalydyr;

3. Partlamaga garşy paýlaýyş ulgamy, partlamaga garşy dolandyryş gutusy bazada berkidilen, yşyklandyryş we hereketlendiriji dolandyryş ulgamynda gurlan, güýji üpjün etmek üçin goşa zynjyr, bölekleýin ýagtylyk, el bilen, optiki gözegçilik we wagt gözegçilik usullary bilen bolup biler. dürli talaplary kanagatlandyrmak, kabel çekmek üpjünçiligi, dolandyryş gutusy we yşyklandyryş kabeli birikdirmek üçin ýörite gulplama enjamyny kabul edýär;

4. Partlama garşy awtomatiki göteriji we hereketlendiriji ulgam: partlama garşy hereketlendirijiden, gurçuk tigirinden we deprekden ybarat, lampa paneli islendik ýagdaýda durup biler, el bilen we awtomatik işlemek funksiýalary bilen;

5. Çeňňek ulgamy: bu ulgam awtomatik ýüklemek we düşürmek enjamy bilen (çäkli wyklýuçatel bilen), lampa paneli ýeliň täsiri bilen hereket etmez, Esasy polat kabeli ýeňil ýagdaýynda, hatda durnukly ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin erbet howa;

6. Polat kabel gollanma blok ulgamy: ol 120 ° block blok golundan ybarat üç topardan ybarat we lampa sütüniniň ýokarsyna , her topara dakylýan : a.ömrüň möhür okuny ýaglamak ; b.Lampörite lampa paneli öz-özünden gulplanyp bilner , düşüriş enjamy ; c.Makromolekula metal däl izolýasiýa materialy ok cable kabeliň ýüzüne zeper ýetirmeýär.Çäklendiriji enjam polat kabeliň ugrukdyryjy okdan çykmagynyň öňüni alyp biler ;

7. Gollanma we döwmek ulgamy lamp Çyra paneliniň galdyrylmagyna ýol görkezmek üçin ulanylýar the polat kabel döwülse , bu lampa paneliniň ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Gollanma ulgamy, paneliň polýus bilen çökmeginiň we lampanyň sütünine zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin neýlon tigir bilen göterilende paneli orta pozisiýa edip biler.Arakesme ulgamy 120 ° can bolup biler, olar üç topara bölünýär the lampa polýusynda gurlan üç sany döwük enjam hanging asylan polat kabeli täzeden süzülende , döwmek enjamy boşap biler we panel täzeden göterilip bilner.Polat kabel relýef ýagdaýynda bolsa, döwmek enjamy hemişe gulplanýar.Öňdebaryjy suwuk döwmek tehnologiýasy poladyň täsiriniň noise sessiz güýçli arakesmesiniň öňüni alyp biler

8. ningyldyrymdan goraýan ýer enjamy explos Partlama garşy ýokary polýus çyrasyndaky ýörite ýer enjamy earth ýeriň garşylygy 10-dan köp däl, elektrik däl enjamlar partlama garşy enjamlar bilen bejerilýär.

9. thehli mehaniki hereketlendiriji bölekler elektrik däl enjamlaryň partlama garşy bejergisi bilen bejerilýär.Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • BAD63-A series Explosion-proof high efficiency and energy saving LED lamp

   BAD63-Partlama partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.2. Köp boşluk gurluşynyň patentlenen dizaýny, elektrik üpjünçiligi kamerasy, ýagtylyk çeşmesi boşlugy we her boşlukdan garaşsyz üç sany boşluk.3. Borosilikat aýnanyň aç-açan örtügini ýa-da polikarbonat açyk örtügini ulanmak, partlama garşy we elektrik öndürijiligi we ygtybarly.4. Poslamaýan poladyň ýokary poslama garşylygy.5. Aç-açan kow ...

  • BS52 series Portable explosion-proof searchlight

   BS52 seriýasy Göçme partlama garşy gözleg çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1.Highokary gatylygy bilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.çäge partlaýan ýer, owadan görnüşe eýe.2.Specialörite lampa, uzak ömür, az sarp etmek, energiýany tygşytlamak we ýokary netijelilik, ýygnamak yşyklary ýumşakdyr (wakanyň bolan ýerinde surata düşürmek, bellikler, barmak yzlary, suratlar we ş.m.) ýol hadysalary we jenaýat derňewi üçin ulanylyp bilner), ýagty akym, 1200 lýumen, uçuş aralygy 600m, iş wagtyny 8 sagat dowam etdiriň, ýagty akym 600 lýumen işleýän bolsaňyz, işiňizi dowam etdiriň ...

  • BSD4 series Explosion-proof floodlight

   BSD4 seriýasy Partlama garşy suw joşmasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Kwadrat gabaw alýumin garyndysyndan ýasalýar.Highokary kuwwatly, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.2. Çyra jaýy ýokary geçirijilikli ýokary borosilikat aýnadan ýasalýar. Daşarky berkitmeler poslamaýan polatdan ýasalýar.3. Gorizontal gurnama ýa-da diwarly gurnama bolup biler.Sazlamak ...

  • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

   BHZD seriýasy Partlama garşy howa awiasiýasy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, gözellik ...

  • FCT93 series Explosion-proof LED lights (Type B)

   FCT93 seriýasy Partlama garşy LED yşyklar (B görnüşi)

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan;2. Radiator ýokary ýylylyk geçirijiligi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen dartylýan alýumin garyndy materialyndan uzalýar;3. Dürli ýerleriň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin islege bagly ýaý ýa-da köçe lampasynyň birikdiriji ýeňi saýlanyp bilner, düýpli abatlamak we kämilleşdirmek has aňsat.4. Köçe çyrasynyň dizaýny iki zolaga görä düzülendir ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lamp (ceiling lamp)

   BAD63-A seriýaly partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. highokary borosilikat temperaturaly aýna aç-açan örtügi, aç-açan örtük atomizasiýasyny we ýalpyldawuk dizaýny kabul edýär, ýokary energiýa täsirine çydap bilýär, ýylylygyň birleşmegine garşy durup bilýär we ýagtylygyň geçirijiligi 90% -e çenli.3. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.4. Ösen hereketlendiriji güýji tehnologiýasy, giň tokly giriş, hemişelik tok bilen ...