• cpbaner

Önümler

BAD63-Gün partlamasyna garşy köçe çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Nebit gözlemek, gaýtadan işlemek, himiýa, harby we deňizdäki nebit platformalary, nebit tankerleri we ş.m. ýaly howply şertlerde giňden ulanylýar; umumy yşyklandyryş we iş yşyklandyrylyşy;

2. Energiýany tygşytlaýan täzeleniş taslamalaryna we tehniki hyzmat etmek we çalyşmak kyn bolan ýerleri yşyklandyrmak üçin ulanylýar;

3. Partlaýjy gaz gurşawynyň 1-nji zonasyna we 2-nji zonasyna degişlidir;

4. IIA, IIB, IIC partlaýjy gaz gurşawyna degişlidir;

5. lamangyn tozan gurşawynyň 21 we 22-nji ýerlerine degişlidir;

6. protectionokary gorag talaplary we çyglylygy bolan ýerlere degişlidir;

7. -40 ° C-den pes temperatura şertleri üçin amatly.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model nusgasy

image.png

Aýratynlyklary

1. Köçe lampalary gün modullaryndan, akylly köçe çyralaryny dolandyryjylardan, (gömülen) tehniki hyzmat etmeýän batareýalardan, BAD63 partlama garşy lampalardan, lampa polýuslaryndan we beýleki böleklerden durýar.Gün modullary adatça DC12V, DC24 monokristally kremniý plitalary ýa-da yzygiderli we parallel polikristally kremniý gün öýjükleri bolup durýar.Bilen berk möhürlenendir

gyzgyn aýna, EVA we TPT.Alýumin garyndy çarçuwasy güýçli ýel we doň garşylygy bolan periferiýanyň töwereginde oturdylýar.Öwürmek tizligi 90% -den ýokary.Çyralar umumy senagat yşyklandyryş enjamlaryndan we partlama garşy lampalardan, ýokary hilli polatdan ýasalan kebşirlenen polýuslardan, polýusyň düýbünde oturdylan akylly köçe lampa dolandyryjylaryndan we ýere gömülen tehniki batareýalardan ybarat.

2. Esasy iş ýörelgesi: Gün öýjük moduly gün şöhlesini gündiz elektrik energiýasyna öwürýär we tehniki hyzmat etmezden batareýany zarýadlaýar.Gije batareýa ýagtylyk çeşmesine (partlama garşy lampalar) güýç berýär.Lightagtylyk çeşmesi (partlama garşy lampalar) gündizine köçe çyrasynyň akylly gözegçisi tarapyndan goýulýar.Partlamadan goraýan lampalary awtomatiki yşyklandyryň, akylly köçe lampa gözegçisiniň partlamadan goraýan lampalaryň açylmagyna we yşyklandyrylyşyna aşa zarýad berilýär, zarýad berilýär, goraýar we gözegçilik edýär.


Esasy tehniki parametrler

image.png

Sargyt belligi

1. Model spesifikasiýalarynyň manysynda düzgünlere laýyklykda ýeke-ýekeden saýlaň we model spesifikasiýasynyň manysyndan soň partlama garşy bellik goşuň.Specificörite şekil: "önümiň modeli - spesifikasiýa kody + partlama garşy bellik + sargyt mukdary".Mysal üçin, partlama garşy köçe çyrasy 30W we sany 20 toplum bolsa, buýruk: "Model: BAD63-spesifikasiýa: 20P + Ex d IIC T6 Gb + 20".

2. Saýlanan gurnama formasy we esbaplary üçin çyrany saýlamak gollanmasynda P431 ~ P440 serediň.

3. Aýratyn zerurlyklar bar bolsa, tertipde görkezmegiňizi haýyş edýäris. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • IW5510 series Portable light explosion-proof inspection work lights

   IW5510 seriýasy Göçme yşyk partlama garşy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Iş wagty 10, 20 sagat ýa-da ondanam köp wagtyň dowamynda dowamly iş wagtynyň uzyn, ýagty çyrasy we iş çyrasydyr.2. Çyralaryň dürli agyr şertlerde we ygtybarly ulanylmagyny üpjün etmek üçin IP66 berkitme synpy.3. Daşary ýurtdan getirilen okdan goraýan plastmassa materialynyň ulanylyşy, ýokary güýç, gowy täsir garşylygy.4. Lighteňil agram, elde saklap, asyp, togalap we beýleki göçme serişdelere eýe bolup biler, şol bir wagtyň özünde magnit adsorbsiýasy.5. Ulanyjy üçin amatly söweş ...

  • BSD4 series Explosion-proof project lamp

   BSD4 seriýasy Partlama garşy taslama çyrasy

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli, partlama garşy funksiýalara eýe bolan ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Plastiki poroşokyň berk ýelmeşmesi we poslama garşy ajaýyp öndürijiligi bar.Daşarky berkidijiler poslamaýan polatdan ýasalýar.2. 360 ° keseligine aýlanyp, + 90 ° - -60 ° aralygynda sazlap bolýar.3. Fokusirleme gurluşy l ...

  • BHZD series Explosion-proof aeronautic flashing lamp

   BHZD seriýasy Partlama garşy howa awiasiýasy ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Gorag ýokary güýçli alýumin garyndysy bilen bir gezek galypdyr.Daşky görnüşi ýokary tizlikde partlandan soň ýokary basyşly statik bilen plastmassa sepildi.Goragda käbir artykmaçlyklar bar: berk gurluş, ýokary dykyzlykly materiallar, uly güýç, partlama garşy inçe funksiýalar.Plastiki poroşokyň güýçli ýelmeşmesi we ajaýyp antikorroziw öndürijiligi bar.Daşky görnüşi arassa we owadan;2. Döküm emele getiriş, ykjam gurluş, gözellik ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high-efficiency energy-saving LED lamp (ceiling lamp)

   BAD63-A seriýaly partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. Alýumin garyndysynyň örtükli gabygy, ýüzüne elektrostatik sepilýär we daşky görnüşi owadan.2. highokary borosilikat temperaturaly aýna aç-açan örtügi, aç-açan örtük atomizasiýasyny we ýalpyldawuk dizaýny kabul edýär, ýokary energiýa täsirine çydap bilýär, ýylylygyň birleşmegine garşy durup bilýär we ýagtylygyň geçirijiligi 90% -e çenli.3. Poslamaýan polatdan ýokary poslama garşy berkidiji berkitmeler.4. Ösen hereketlendiriji güýji tehnologiýasy, giň tokly giriş, hemişelik tok bilen ...

  • BS51 series Explosion-proof- aiming flashlight

   BS51 seriýasy Partlamany goraýan çyra

   Modeliň nusga alma aýratynlyklary 1. highokary gatylygy bilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.Daşky görnüşi gümürtik subutnamanyň täsirine ýetip bilýän çäge sepmeli.Global reňk argentinli we owadan görnüşe eýe.2. Çyralarda izolýasiýa we suw geçirme funksiýalaryna eýe bolan magnitli wyklýuçatel bar.3. memoryat däl ýokary batareýany kabul edýär.Uly göwrümli, uzak ömri we pes çykaryş tizliginiň käbir artykmaçlyklary bar.4. aörite b ulanýarys ...

  • BAD63-A series Explosion-proof high efficiency and energy saving LED lamp

   BAD63-Partlama partlama garşy ýokary netijelilik ...

   Modeliň täsir ediş aýratynlyklary 1. Alýuminiý garyndysy guýma gabygy, ýerüsti elektrostatik spreý, owadan görnüş.2. Köp boşluk gurluşynyň patentlenen dizaýny, elektrik üpjünçiligi kamerasy, ýagtylyk çeşmesi boşlugy we her boşlukdan garaşsyz üç sany boşluk.3. Borosilikat aýnanyň aç-açan örtügini ýa-da polikarbonat açyk örtügini ulanmak, partlama garşy we elektrik öndürijiligi we ygtybarly.4. Poslamaýan poladyň ýokary poslama garşylygy.5. Aç-açan kow ...